•  "CYCLADES" Tourist Apartments Federation

 •  ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ "ΚΥΚΛΑΔΕΣ"

  ΕΠΙΣΗΜΗ     ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ


Home Up Διοίκηση ’γρα Πελατών Δελτία ’φιξης Δημοτικά Τέλη Δικαιώματα Ειδικό Σήμα ΕΟΤ Επιδοτήσεις Εργατικά Κανονισμός Κυλικεία κλπ Περιβαλλοντικά Πισίνες Πνευματικά Δικαιώματα Πυροσβεστικά Τεχνικός Ασφαλείας Φορολογικά Ανακοινώσεις Ενημέρωση

 

Home
Up

Επιδοτήσεις

Στο κεφάλαιο αυτό θα βρείτε ενημέρωση για προγράμματα επιχορήγησης ή χρηματοδότησης τουριστικών ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ.


17/1/2012

Πρόγραμμα διατήρησης 10.000 θέσεων εργασίας με επιχορήγηση μέρους των εργοδοτικών εισφορών σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΟΑΕΔ
Το πρόγραμμα αφορά στη διατήρηση 10.000 θέσεων απασχόλησης σε συνεχούς λειτουργίας ξενοδοχειακά καταλύματα, με την επιχορήγηση μέρους του μη μισθολογικού κόστους που αντιστοιχεί στο 40% των εισφορών που βαρύνουν τον εργοδότη (εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών) για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.
Δικαιούχοι του προγράμματος είναι:
α. Ξενοδοχεία κλασικού τύπου
β. Ξενοδοχεία τύπου ΜΟΤΕΛ
γ. Ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων
δ. Ξενοδοχεία κλασικού τύπου και επιπλωμένων διαμερισμάτων
ε. Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις με ή χωρίς οικίσκους (ΚΑΜΠΙΝΓΚ)
Οι ανωτέρω δικαιούχοι θα πρέπει να:
α) διαθέτουν άδεια λειτουργίας του Ε.Ο.Τ. σε ισχύ,
β) διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό τόσο του προσωπικού που απασχολείται με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου όσο και του προσωπικού που απασχολείται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου υπό την προϋπόθεση να έχει γίνει έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα επέκταση της σύμβασης τους μέχρι τη λήξη του προγράμματος, ήτοι για δώδεκα (12) μήνες και
γ) μην έχουν προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού.
ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: από 11/01/2012
ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΦΟΡΑ: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ : Υπουργείο Εργασίας

ΣΧΕΤΙΚΑ LINKS
http://www.oaed.gr/Pages/SN_1547.pg

20-9-2011  Χρηματοδοτήσεις

 


20-9-2011

«ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»

Πρώτη ημέρα υποβολής: 15/9/2011
Εκδούσα Αρχή: Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού - Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού και Τουρισμού
 
Πρώτη ημέρα υποβολής: 15/9/2011
Τελευταία ημέρα υποβολής: 15/11/2011
Συνολική δαπάνη: 20.000.000 €
Δημόσια δαπάνη:
 
Περίληψη

Η Πράξη «Εναλλακτικός Τουρισμός» αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού και λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας, ενώ δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1998/2006  όπως ισχύει.

Ο εναλλακτικός τουρισμός περιλαμβάνει το σύνολο των τουριστικών υπηρεσιών, οι οποίες διακρίνονται ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες, τις προτιμήσεις και τα κίνητρα των τουριστών, απευθύνονται σε ένα εξειδικευμένο κοινό, τηρούν τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και συμβάλλουν στην άμβλυνση της εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης.

Η συγκεκριμένη Πράξη αποσκοπεί:

 • Στη διαφοροποίηση και στον εμπλουτισμό του ελληνικού τουριστικού προϊόντος με την επιχειρηματική αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
 • Στην ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση του φυσικού και πολιτισμικού αποθέματος.
 • Στην άμβλυνση της εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης.

Στην κατεύθυνση αυτή, μέσω της Πράξης «Εναλλακτικός Τουρισμός», θα ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια τα οποία θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη μιας ή περισσότερων ειδικών ή/και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως αυτές αναφέρονται στον οδηγό.

Περιφέρειες: Όλη η Ελλάδα,
Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Δικαιούχοι των ενισχύσεων μπορούν να είναι:

Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Κοινωνία Αστικού Δικαίου) τα οποία:

 • Έχουν, τουλάχιστον έναν Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), από αυτούς που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 2 του παρόντος Οδηγού (Εφεξής επιλέξιμος Κ.Α.Δ.).
 • Λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
 • Έχουν έναρξη δραστηριότητας του επιλέξιμου Κ.Α.Δ. πριν από την 01/01/2010.

Τα ανωτέρω φυσικά ή νομικά πρόσωπα δύνανται να υποβάλλουν την επενδυτική τους πρόταση, είτε μεμονωμένα, είτε από κοινού, με τη μορφή Συνεργασίας, μαζί με τουλάχιστον μία (1) από τις τουριστικές επιχειρήσεις των Κ.Α.Δ. 55 ή/και 79 του Πίνακα 2 του παρόντος Οδηγού, η οποία συστήνεται με ιδιωτικό συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ των εταίρων και υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από την έκδοση της υπουργικής απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου όπως αναφέρονται στον οδηγό.

Όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες υποβάλλουν πρόταση στο πλαίσιο του παρόντος Οδηγού με τη μορφή του συνεργατικού - εταιρικού σχήματος όπως αυτό περιγράφεται στον οδηγό, δεν δύνανται να υποβάλλουν έτερη πρόταση, είτε μεμονωμένα, είτε μέσω της συμμετοχής τους σε έτερο συνεργατικό - εταιρικό σχήμα. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται από τη συνέχεια της διαδικασίας όλα τα επενδυτικά σχέδια και όλες οι επιχειρήσεις ή οι συνεργατικοί - εταιρικοί σχηματισμοί που τα έχουν υποβάλλει.

Για οποιαδήποτε τροποποίηση στους προβλεπόμενους όρους σύστασης της Συνεργασίας κατά τη διάρκεια υλοποίησης του σχεδίου και μέχρι την παρέλευση πέντε (5) ετών από την ολοκλήρωση της επένδυσης, ο Κοινός Νόμιμος Εκπρόσωπος της Συνεργασίας υποβάλλει σχετικό αίτημα προς την Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης και Παρακολούθησης της παραγράφου 4.5.3 του παρόντος Οδηγού, το οποίο υπογράφεται υποχρεωτικά από όλους τους συμβαλλόμενους.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής επενδυτικής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί, οι επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., καθώς και οι θυγατρικές τους.

Στην Πράξη μπορούν να υποβάλουν από μια (1) πρόταση υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελλαδικό χώρο .

Στην περίπτωση των Συνεργασιών της παραγράφου 4.2.2 του οδηγού, το κριτήριο έναρξης δραστηριότητας πριν από την 01/01/2010 αρκεί να πληρώνεται από τον Υπεύθυνο (Leader) του συνεργατικού σχήματος. Οι υπόλοιπες συμβαλλόμενες  επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος.

Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θεωρούνται οι επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Η Επιχείρηση δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
 2. Η Επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας ή / και άδειες άσκησης επαγγέλματος.
 3. Η Επιχείρηση είναι υφιστάμενη με ημερομηνία Έναρξης Δραστηριότητας πριν από την 01.01.2010.
 4. Η Επιχείρηση δεν έχει αποκτήσει έννομο δικαίωμα λήψης ενίσχυσης κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη) από προγράμματα και δράσεις κρατικών ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνα De Minimis τα οποία αθροιστικά μαζί με την αιτούμενη επιχορήγηση υπερβαίνουν τα 200.000 ευρώ.
 5. Η Επιχείρηση δεν έχει αποκτήσει έννομο δικαίωμα λήψης από άλλες κρατικές ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες αν από τη σώρευση με ενισχύσεις ήσσονος σημασίας προκύπτει ένταση ενίσχυσης μεγαλύτερη από αυτήν που καθορίζεται με βάση συγκεκριμένα δεδομένα εκάστης περίπτωσης σε Κανονισμό περί απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφαση που έχει εκδώσει η Επιτροπή.
 6. Η Επιχείρηση δεν είναι προβληματική
 7. Δεν εκκρεμεί σε βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης, μέρους ή όλου, χορηγηθείσας ενίσχυσης.
 8. Κάθε επιχείρηση έχει το δικαίωμα να υποβάλλει μία μόνο πρόταση και έχει καταθέσει το σύνολο των δικαιολογητικών που αναλύονται στην παράγραφο 4.4.2 του παρόντος Οδηγού.
 9. Το ύψος του προϋπολογισμού του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου δεν πρέπει να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών / ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης κατά την τελευταία χρήση.
 10. Η επιχείρηση δεν εμπίπτει στα κριτήρια διαχωρισμού πράξεων των Ταμείων ΕΤΠΑ, ΕΓΤΑΑ (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης) και ΕΤΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας), όπως αυτά συμπεριλαμβάνονται στο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»
Αρχεία
Οδηγός Πράξης

ΚΥΑ Προκήρυξης Εναλλακτικού Τουρισμού

Παραρτήματα

Στοιχεία Επικοινωνίας Εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ

 


7-6-2011

Πρόγραμμα Διεύρυνσης της Τουριστικής Περιόδου Έτους 2011, με Επιχορήγηση των Ασφαλιστικών Εισφορών για την Επαναπρόσληψη ή Πρόσληψη 70.000 Ανέργων σε Εποχικής και Συνεχούς Λειτουργίας Ξενοδοχειακά Καταλύματα Κύρια και μη, Τουριστικά Γραφεία και Τουριστικά Λεωφορεία

http://www.oaed.gr/Pages/SN_1377.pg


 Από 15 Ιουλίου η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» (27/05/2011)
 Παράταση έως 14 Ιουνίου για την ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων προς ένταξη στο Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» (23/05/2011)
 Σημαντικές τροποποιήσεις στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» και υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως των πόρων ανά Περιφέρεια (19/05/2011)
 Νέο πρόγραμμα για την ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργατικών σχηματισμών (Clusters) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ(12/05/2011)
 Πρακτική άσκηση φοιτητών - μηχανικών παραγωγής και διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις(06/05/2011)
 Παράταση Χρονοδιαγράμματος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων στο πλαίσιο της Δράσης «digi-lodge» (28/04/2011)
 Τροποποιήσεις και ρύθμιση επιμέρους θεμάτων στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον» (28/04/2011)

Προδημοσίευση Προγράμματος "Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων"

Το Πρόγραμμα «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» έχει ως σκοπό την ενίσχυση και υποστήριξη των ΜΜΕ, και υπό προϋποθέσεις και των μεγάλων επιχειρήσεων, για την έναρξη/συνέχιση της εξωστρεφούς ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικής τους δράσης. Οι ειδικοί στόχοι του Προγράμματος είναι: 
 • Η αύξηση της εξωστρέφειας της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
 • Η τόνωση της επιχειρηματικότητας και των συνεργασιών των επιχειρήσεων παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον.
 • Η αύξηση της προβολής των ελληνικών επιχειρήσεων και των προϊόντων τους με το εξωτερικό τους περιβάλλον.
 • Ο αναπροσανατολισμός της παραγωγής προς κλάδους και προϊόντα ψηλότερης προστιθέμενης αξίας που θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της εξωστρεφούς ανταγωνιστικότητας τους μέσω της τόνωσης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και της σύναψης διεθνών συνεργασιών.
 • Η υποστήριξη και αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων που συμβάλλουν στην ενίσχυση τη παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στο διεθνές περιβάλλον.
 • Περιοχή υλοποίησης
  Ολόκληρη η Ελλάδα
 • Κατηγορία δικαιούχων
  ’λλοι
 • Σε ποιους απευθύνεται
  Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν μια πρόταση είτε μεμονωμένα, είτε ως εταίρος σε ομαδικό σχήμα:

  Α) Μεμονωμένες Υφιστάμενες και Νέες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο σε επιλέξιμους ΚΑΔ στους τομείς της Μεταποίησης, των Κατασκευών και των Υπηρεσιών ΚΑΙ έχουν ιδρυθεί και αρχίσει την επιλέξιμη δραστηριότητα τους πριν την 1/1/2010.
  Β) Υφιστάμενες και Νέες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στον τομέα του Εμπορίου, έχουν ιδρυθεί και αρχίσει την επιλέξιμη δραστηριότητα τους πριν την 1/1/2010, ΚΑΙ υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι θα υποβάλουν προς αξιολόγηση και ένταξη εκτός από διακριτό επενδυτικό σχέδιο και σύμφωνο συνεργασίας κοινών ενεργειών αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράμματος με τουλάχιστον μία πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιλέξιμη επιχείρηση της περίπτωσης (Α).
  Γ) Υφιστάμενες Μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο σε επιλέξιμους ΚΑ; στους τομείς της Μεταποίησης, των Κατασκευών και των Υπηρεσιών, έχουν ιδρυθεί και αρχίσει την επιλέξιμη δραστηριότητα τους πριν την 1/1/2008, ΚΑΙ υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι θα υποβάλουν προς αξιολόγηση και ένταξη εκτός από διακριτό επενδυτικό
  σχέδιο και σύμφωνο συνεργασίας κοινών ενεργειών αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράμματος με τουλάχιστον δύο (2)
  πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιλέξιμες επιχειρήσεις της περίπτωσης (Α).
  Δ) Ομάδες (τουλάχιστον τριών) Υφιστάμενων ή/και Νέων Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες πληρούν τις συνθήκες επιλεξιμότητας της περίπτωσης (Α) ανωτέρω και υποβάλλουν προς αξιολόγηση και ένταξη εκτός από διακριτό επενδυτικό σχέδιο ΚΑΙ σύμφωνο συνεργασίας κοινών ενεργειών αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράμματος.

  Για τις περιπτώσεις (Β), (Γ) και (Δ) ανωτέρω ισχύουν τα ακόλουθα:

  • Το σύμφωνο συνεργασίας δεν αποτελεί το αντικείμενο του Επενδυτικού Σχεδίου. Κάθε εταιρία συμμετέχει με το διακριτό δικό της επενδυτικό σχέδιο, το οποίο όμως συνδέεται άμεσα με τους στόχους και το περιεχόμενο της συνεργασίας και περιλαμβάνει κοινές ενέργειες (αλλά διακριτές ανά επιχείρηση δαπάνες) που περιέχονται στο σύμφωνο συνεργασίας.
  • Το σύμφωνο συνεργασίας αποτελεί πλαίσιο κοινών ενεργειών με βάση την προγραμματική συμφωνία μεταξύ των μελών που το απαρτίζουν για την μείωση του κόστους, για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας για την αποτελεσματικότερη προβολή και προώθηση προϊόντων κτλ.
  • Με την επίσημη προκήρυξη του προγράμματος θα ορίζονται λεπτομερώς τα μέρη και οι προϋποθέσεις του σύμφωνου συνεργασίας.

Όροι και προϋποθέσεις

Επιλέξιμες θεωρούνται οι επιχειρήσεις που πληρούν πέρα των προϋποθέσεων που αναφέρονται στα σημεία 6.1 ...

Τι χρηματοδοτείται

 • Μηχανολογικός Εξοπλισμός
 • Δαπάνες πληροφορικής / τηλεπικοινωνιών
 • Ενέργειες σχεδιασμού, πιστοποίησης και συμμόρφωσης προϊόντων και συσκευασίας
 • Ενέργειες (πλην μελετών) προβολής και προώθησης σε αγορές – στόχους
 • Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης
 • Ενέργειες (πλην μελετών) προστασίας ή απόκτησης και χρήσης πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο
 • Ενέργειες ανάπτυξης εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων για την ενίσχυση της προβολής και προώθησης και του εξωστρεφούς προσανατολισμού των επιχειρήσεων
Προϋπολογισμός:
€ 30.000.000

Το συνολικό ποσό των 30.000.000€ (Δημόσια Δαπάνη) κατανέμεται ως εξής:

 • Κατά 60% δηλ. 18.000.000€ για τα επιχειρηματικά σχέδια μεμονωμένα ή συνεργατικά που υποβάλλονται από υφισταμένες και νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις
 • Κατά 30% δηλ. 9.000.000€ για τα επιχειρηματικά μεμονωμένα ή συνεργατικά σχέδια που υποβάλλονται από υφισταμένες και νέες μεσαίες επιχειρήσεις
 • Κατά 10% δηλ. 3.000.000€ για τα συνεργατικά επιχειρηματικά σχέδια που υποβάλλονται από μεγάλες επιχειρήσεις, υπό την αποκλειστική προϋπόθεση συνεργασίας με τουλάχιστον δύο (2) πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιλέξιμες επιχειρήσεις, καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις του Οδηγού του Προγράμματος.

 

Η επενδυτική πρόταση υποβάλλεται με το «Έντυπο Υποβολής», το οποίο παράγεται κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων που παρέχει το ΥΠΟΙΑΝ.

Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής είναι υποχρεωτική. Υπενθυμίζεται ότι προτάσεις που δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά δεν θα αξιολογούνται ενώ κατά την παραλαβή των προτάσεων θα ελέγχεται η υποχρέωση της ηλεκτρονικής υποβολής.

Για την ηλεκτρονική υποβολή, κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να επισκεφθεί τους σχετικούς δικτυακούς τόπους και να λάβει αναλυτική ενημέρωση και οδηγίες αναφορικά με τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της Πρότασής του.

Σε τυχόν διαφορές που διαπιστωθούν στο περιεχόμενο μεταξύ της ηλεκτρονικής υποβολής και της έντυπης υποβολής της πρότασης υπερισχύει το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής υποβολής.

Τα Έντυπο Υποβολής όπως και όλα τα έντυπα της πρόσκλησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα βρίσκουν στους παρακάτω δικτυακούς τόπους:

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω των δικτυακών τόπων www.ypoian.gr, www.ggb.gr, www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr, www.ependyseis.gr/mis και www.efepae.gr.

Ως προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 14η ώρα της ημέρας που έχει καθοριστεί ως καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής.

Μετά τη λήξη της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή προτάσεων.

Οι προτάσεις που θα αξιολογηθούν θα είναι αυτές οι οποίες έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά και για τις οποίες έχουν αποσταλεί στα μέρη υποβολής ο φυσικός φάκελος και τα δικαιολογητικά.

Οι Προτάσεις (Φάκελοι Υποψηφιότητας) πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή (ένα αντίγραφο), το αργότερο σε επτά (7) ημέρες (ημερολογιακές) μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, σε έναν από τους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ ανάλογα με τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης, με βάση την περιφερειακή αρμοδιότητά του καθένα καθώς και στα συνεργαζόμενα με τον ΕΦΕΠΑΕ Τραπεζικά Ιδρύματα και Αναπτυξιακούς Φορείς (Βλέπε Παράρτημα του Οδηγού – υπό διαμόρφωση).

Εναλλακτικά, μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικά στον περιφερειακά αρμόδιο εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ (ή στα αντίστοιχα συνεργαζόμενα με τον ΕΦΕΠΑΕ Τραπεζικά Ιδρύματα και Αναπτυξιακούς Φορείς) με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά το αργότερο σε επτά (7) ημέρες (ημερολογιακές) μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων.

Σε περίπτωση που οι ανωτέρω ημερομηνίες είναι αργίες, οι καταληκτικές ημερομηνίες παρατείνονται μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα.

Ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει την πρόταση και πλήρως συμπληρωμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με τη σειρά που περιγράφονται στο Κεφάλαιο 12 - Απαιτούμενα Δικαιολογητικά.
Για να θεωρηθεί ότι η διαδικασία παραλαβής ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα, θα πρέπει:

 • Η ηλεκτρονική παραλαβή του Εντύπου Υποβολής να ολοκληρωθεί πριν την καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων.
 • Να έχει πραγματοποιηθεί η υποβολή/αποστολή του Φακέλου υποψηφιότητας, μέσα στα χρονικά περιθώρια που ορίζονται.

Στην περίπτωση υποβολής δικαιολογητικών ιδιοχείρως, αυτά θα πρωτοκολλούνται κατά την παραλαβή τους, ως εισερχόμενα έγγραφα στο κεντρικό πρωτόκολλο των κατά τόπους εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ. Η ημερομηνία πρωτοκόλλησης αυτών θεωρείται αποδεικτικό στοιχείο εμπρόθεσμης υποβολής.

Στην περίπτωση αποστολής, ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία που αναγράφεται στη σφραγίδα αποστολής ταχυδρομείου (ΕΛΤΑ-συστημένη αποστολή) ή στο παραστατικό αποστολής της εταιρείας ταχυμεταφοράς, η οποία θα πρέπει να είναι ευδιάκριτη. Η απόδειξη αποστολής των ΕΛΤΑ ή της εταιρείας ταχυμεταφοράς θεωρείται αποδεικτικό στοιχείο εμπρόθεσμης υποβολής. Αντίστοιχα, οι Προτάσεις που θα αποσταλούν μετά την παραπάνω ημερομηνία θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν αξιολογούνται. Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται εγγράφως με σχετική επιστολή από τον ΕΦΕΠΑΕ.

Στην περίπτωση υποβολής και αποστολής (ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) ο φάκελος θα φέρει εξωτερικά την ακόλουθη ένδειξη:

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Επωνυμία Επιχείρησης
ΑΦΜ
Κωδικός Πρότασης (1)
Ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής

(1) Είναι ο κωδικός που θα παραχθεί κατά την ηλεκτρονική παραλαβή του Εντύπου Υποβολής.

Με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής και φυσικής υποβολής φακέλων, αρχίζει άμεσα από τον ΕΦΕΠΑΕ η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών.

Σε περίπτωση διαπίστωσης ελλείψεων, οι δυνητικοί δικαιούχοι ενημερώνονται ηλεκτρονικά από τον ΕΦΕΠΑΕ, οι οποίοι οφείλουν εντός 7 (επτά) ημερολογιακών ημερών από την λήψη της επιστολής να προσκομίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά (σφραγίδα ταχυδρομείου) τα σχετικά δικαιολογητικά.

Η διαδικασία ελέγχου δικαιολογητικών οφείλει να ολοκληρωθεί εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής φακέλων.

Σχετικά αρχεία


Αθήνα, 24-2-2011

Έναρξη υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης μέσω του πόρου ΛΑΕΚ

Ξεκίνησε η διαδικασία για την υλοποίηση Προγραμμάτων Κατάρτισης ΛΑΕΚ 0,45% έτους 2011, καθώς και  Επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-25) έτους 2010-2011.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,45%) ΕΤΟΥΣ 2011.

Σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο που αφορά στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης εργαζομένων (ΛΑΕΚ 0,45%) έτους 2011 η οποία συντάχθηκε βάσει της με αριθμό 165/3/18-1-2011 απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. (ΦΕΚ 201/τεύχος Β΄/11-2-2011), με την οποία επικυρώθηκε η με αριθμό 57/2/11-1-2011 απόφαση  της Επιτροπής Διαχείρισης του ΛΑΕΚ, οι επιχειρήσεις μπορούν να κάνουν χρήση του πόρου του ΛΑΕΚ για την επαγγελματική κατάρτιση των εργαζομένων τους. Πιο συγκεκριμένα:

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Στο πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρος Ιδιωτικές Επιχειρήσεις και φορείς του Δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 51 παρ. 1 του Ν.1892/1990 (ΦΕΚ Α΄ 101), όπως ισχύει.

Το προσωπικό το οποίο έχουν δικαίωμα να καταρτίσουν πρέπει να είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και να υπάγεται έστω και σε ένα Κλάδο Ασφάλισης του ΟΑΕΔ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ:

ü     Η καταβολή στο ΙΚΑ της εργοδοτικής εισφοράς 0,45% από την επιχείρηση για τους εργαζόμενους σε αυτήν  για το έτος 2011.

ü     Κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας η μη συμμετοχή της επιχείρησης σε πρόγραμμα κατάρτισης ΛΑΕΚ για εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:

Τα προγράμματα κατάρτισης υλοποιούνται από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης έως και την 20/12/2011.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η όλη διαδικασία υποβολής, ελέγχου και αποπληρωμής των προγραμμάτων κατάρτισης, γίνεται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου στον κεντρικό κόμβο του ΛΑΕΚ (http://laek.oaed.gr).

Η ηλεκτρονική υποβολή πρότασης υλοποίησης προγραμμάτων μπορεί να  γίνεται τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία  έναρξης του προγράμματος.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2010-11.

Με στόχο να διευρυνθούν οι ευκαιρίες κατάρτισης των εργαζομένων στις μικρές επιχειρήσεις η Επιτροπή Διαχείρισης του ΛΑΕΚ  με τη με αριθμ. 1648/45/21-12-2010 απόφασή της, η οποία εγκρίθηκε με τη με αριθμ. 4201/39/21-10-2010 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1755/τεύχος Β΄/9-11-2010, η οποία τροποποιήθηκε με τη αριθμ. 56/2/11-1-2011 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του ΛΑΕΚ, που εγκρίθηκε με τη με αριθμ. 168/3/18-1-2011 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 201/τεύχος Β΄/11-2-2011, έκανε αποδεκτή την υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις, που απασχολούν από 1 έως 15 άτομα ως εξής:

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού προκηρύσσει πρόγραμμα κατάρτισης ΛΑΕΚ έτους 2010-11 για εργαζόμενους επιχειρήσεων που απασχολούν 1-25 άτομα.

Η κατανομή της χρηματοδότησης του προγράμματος ανά Νομό,  οι δικαιούχοι φορείς, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι όροι υλοποίησης των προγραμμάτων, προσδιορίζονται στη με αριθμ. Β105810/14-02-2011 εγκύκλιο του Ο.Α.Ε.Δ.

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, στον κεντρικό κόμβο του ΛΑΕΚ (http://laek.oaed.gr) από 15/2/2011 έως και 31/03/2011.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, δικαιούχοι υλοποίησης είναι :

1. Οι οριζόμενοι από το καταστατικό τους Φορείς Εκπροσώπησης των Εργοδοτών, των οποίων οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με την παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου. Για τους φορείς οι οποίοι έχουν κατά νόμον διεξαγάγει τις τελευταίες εκλογές χωρίς την παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου, απαιτούνται ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον Ειρηνοδίκη όλων των μελών της εφορευτικής επιτροπής που θα βεβαιώνουν τον αριθμό των ψηφισάντων μελών του φορέα καθώς και ότι η ψηφοφορία διεξήχθη σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και του νόμου.

 2. Οι επιστημονικοί σύλλογοι των οποίων οι επιχειρήσεις-μέλη απασχολούν από 1-25 άτομα και δεν καλύπτονται από τους δικαιούχους του σημείου 1 (φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών).

Οι δικαιούχοι φορείς οφείλουν να συμπεριλάβουν στις προτάσεις τους μόνο εργαζόμενους επιχειρήσεων του κλάδου που εκπροσωπούν.

Στο ανωτέρω πρόγραμμα κατάρτισης δίνεται η δυνατότητα, να συμμετέχουν και εργαζόμενοι (ανεξάρτητοι):

·       των οποίων οι εργοδότες δεν καλύπτονται από φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών  ή

·       των οποίων οι εργοδότες  δεν επιθυμούν τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατάρτισης μέσω του φορέα εκπροσώπησης του κλάδου τους ή

·       το αντικείμενο απασχόλησής τους δεν τους επιτρέπει να έχουν σταθερό εργοδότη

υπό τον όρο ότι καταβάλλεται γι΄ αυτούς η εργοδοτική  εισφορά ΛΑΕΚ (0,45%).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ:

Στο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εντάσσονται οι επιχειρήσεις που:

·       επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους και είναι μέλη των  φορέων εκπροσώπησης των εργοδοτών του κλάδου τους, οι οποίοι αναλαμβάνουν την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης.

·       κατέβαλαν στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,45%)  για τους εργαζόμενους της επιχείρησής τους για το έτος 2009.

·       απασχολούν από 1 έως 25 εργαζόμενους.

·       το πρόγραμμα  κατάρτισης στο οποίο συμμετέχουν δεν χρηματοδοτείται από άλλο φορέα.

·       δεν χρηματοδοτούνται από άλλο πρόγραμμα κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. και του ΛΑΕΚ για τους εργαζόμενους που λαμβάνουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:

Η χρηματοδότηση του προγράμματος αυτού, ανέρχεται σε ποσό ύψους  25.000.000,00  Ευρώ και βαρύνει τον προϋπολογισμό του Λογαριασμού για την Aπασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ).

Το παραπάνω ποσό έχει κατανεμηθεί ανά Νομό κατά Περιφερειακή Δ/νση του ΟΑΕΔ.

Διαδικασία

Η όλη διαδικασία υποβολής, ελέγχου και αποπληρωμής των προγραμμάτων κατάρτισης γίνεται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου και του κεντρικού κόμβου του ΛΑΕΚ (http://laek.oaed.gr).

Η ηλεκτρονική υποβολή πρότασης υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης μπορεί να γίνει τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος.


Πρόγραμμα επιχορήγησης ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τη διατήρηση θέσεων εργασίας, για τα έτη 2010-2011.
 

Το πρόγραμμα αφορά στην επιχορήγηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων που είναι εποχικές (δηλαδή διακόπτουν την λειτουργία τους για το διάστημα από 1ης Νοεμβρίου έως 28ης Φεβρουαρίου) προκειμένου να συνεχίσουν την λειτουργία τους για το διάστημα αυτό και να συνεχίσουν να απασχολούν προσωπικό, που διαφορετικά θα  εντασσόταν στο Ταμείο Ανεργίας.

     Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις  οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα μέχρι τις 11/2/2011 σύμφωνα με την με αριθμ. Απόφαση B101834/14.1.2011 του Διοικητή του ΟΑΕΔ.

  1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

     Στο πρόγραμμα μπορούν να υπαχθούν οι κάθε μορφής ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

     α) Λειτουργούν εκτός της περιοχής της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης  και του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης.

      β) Λειτουργούν με άδεια του Ε.Ο.Τ.

     γ) Είναι εποχικές, διέκοψαν δηλαδή τις εργασίες τους κατά την προηγούμενη πενταετία (2005-2009) ,τουλάχιστον για δύο έτη, την περίοδο από 1η Νοέμβρη μέχρι 28η Φεβρουαρίου, εκτός αν μετείχαν σε ένα τουλάχιστον από τα προηγούμενα προγράμματα διατήρησης θέσεων εργασίας για την χειμερινή περίοδο ή είναι νέες (άρχισαν δηλαδή να λειτουργούν από τη 1η Ιανουαρίου 2009 και μετά) οπότε θα πρέπει να διέκοψαν τη λειτουργία τους κατά το προηγούμενο έτος (2009) πριν από τη 10η Νοεμβρίου. Επιχειρήσεις που άρχισαν να λειτουργούν από τη 1η Νοεμβρίου 2009 και μετά, δεν επιχορηγούνται.

               2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

    Η ενδιαφερόμενη επιχείρηση οφείλει να υποβάλλει στο ΚΠΑ,ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγεται σύμφωνα με την με αριθμ. Απόφαση B101834/14.1.2011 του Διοικητή του ΟΑΕΔ μέχρι τις 11/2/2011  τα εξής δικαιολογητικά:

          α) Αίτηση επιδότησης.

Η αίτηση επιδότησης πρέπει να περιλαμβάνει τα τυπικά στοιχεία της επιχείρησης (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, νομικό εκπρόσωπο κ.λ.π) και της ξενοδοχειακής μονάδας για την οποία ζητάει επιδότηση, την ημερομηνία που άρχισε να λειτουργεί η μονάδα, τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολεί, την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, την χρονική διάρκεια της επιμήκυνσης των εργασιών της και τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχολήσει κατά τη διάρκεια της επιμήκυνσης.

           β)Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 ότι οι εργαζόμενοι που θα απασχολήσει στην επιμήκυνση δεν ανήκουν στο μόνιμο προσωπικό της, ότι δηλαδή δεν εργάσθηκαν κατά τους χειμερινούς μήνες των δύο (2) ετών της προηγούμενης πενταετίας (2005-2009) που διέκοψε τις εργασίες της, εκτός εάν ήταν ενταγμένοι σε προηγούμενο πρόγραμμα επιμήκυνσης.

           γ) Βεβαίωση του ΕΟΤ ότι έχει διακόψει τις εργασίες της για δύο (2) τουλάχιστον από τα πέντε (5) τελευταία έτη και ποια ακριβώς προκειμένου να εξακριβωθεί η εποχική λειτουργία της επιχείρησης. Πρέπει επίσης να αναγράφεται και το χρονικό σημείο που άρχισε να λειτουργεί η ξενοδοχειακή μονάδα. Η βεβαίωση αυτή δεν είναι απαραίτητη για τα ξενοδοχεία που έχουν υπαχθεί σε ένα τουλάχιστον παρόμοιο πρόγραμμα προηγούμενου έτους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση αρκεί να αναφερθεί στην αίτηση επιδότησης ο αριθμός της σχετικής Υπουργικής Απόφασης.

           δ) ’δεια του ΕΟΤ για τη λειτουργία της επιχείρησης.

           ε) Αναλυτική κατάσταση των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στην επιμήκυνση.

           στ)Φωτοτυπίες των αποσπασμάτων των ατομικών λογαριασμών ασφάλισης των ξενοδοχοϋπαλλήλων, προκειμένου να ελεγχθεί το δικαίωμα για επιδότηση ανεργίας.

        Εάν μία ξενοδοχειακή επιχείρηση (π.χ. Ανώνυμη Εταιρεία) διατηρεί σε λειτουργία περισσότερες μονάδες (ξενοδοχεία), θα πρέπει να υποβάλλει ξεχωριστά δικαιολογητικά για κάθε μία από αυτές που ζητάει επιδότηση (κατάσταση εργαζομένων, δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86, βεβαιώσεις του ΕΟΤ ).

        Εφόσον κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα η Υπηρεσία εκδίδει απορριπτική απόφαση κατά της οποίας μπορεί να υποβληθεί ένσταση εντός 30 ημερών.

         3. ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

         α. Διάρκεια επιχορήγησης

      Η επιχορηγούμενη επιμήκυνση αρχίζει από την 1η Νοεμβρίου 2010, δεν μπορεί όμως να υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες από την έναρξη της  και  ολοκληρώνεται έως την 28η Φεβρουαρίου 2011.

         β. Ύψος της επιχορήγησης

           Οι ημέρες επιχορήγησης της ξενοδοχειακής επιχείρησης δεν μπορούν να υπερβαίνουν τον αριθμό των ημερησίων επιδομάτων ανεργίας που δικαιούται ο ξενοδοχοϋπάλληλος, κατά την έναρξη της περιόδου επιμήκυνσης της λειτουργίας της επιχείρησης και αφαιρούνται από την επιδότηση της ανεργίας του όπως αυτή προκύπτει κατά την έναρξη της λειτουργίας της επιχείρησης.

Το ύψος της επιχορήγησης καθορίζεται ίσο με το ημερήσιο επίδομα ανεργίας που ισχύει κατά τη διάρκεια της επιμήκυνσης και δικαιούται ο ξενοδοχοϋπάλληλος, για κάθε ημέρα εργασίας του στην επιμήκυνση, με ανώτερο όριο τις 25 ημέρες κατά μήνα και τις 100 ημέρες για όλη τη διάρκεια της επιμήκυνσης.

Η αρμόδια Υπηρεσία Απασχόλησης θα διενεργεί έλεγχο λειτουργίας της ξενοδοχειακής επιχείρησης κατά την διάρκεια της επιμήκυνσης των εργασιών της και θα συντάσσει έκθεση που θα αποστέλλεται στη Δ/νση Α5 μαζί με τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στην παράγραφο 4. Εφόσον  διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι όροι του προγράμματος, η Υπηρεσία θα προβαίνει σε απόφαση διακοπής του.

Η ξενοδοχειακή επιχείρηση θα επιχορηγηθεί για κάθε ημέρα εργασίας που πραγματοποιήθηκε κατά την επιμήκυνση και καταχωρήθηκε στη στήλη 7 της κατάστασης με ποσό ίσο με το ημερήσιο επίδομα ανεργίας και με όριο τα 25 ημερομίσθια ανά μήνα για κάθε εργαζόμενο και 100 ημερομίσθια το ανώτερο για όλη τη χειμερινή περίοδο.

Εάν, κατά συνέπεια, ο εργαζόμενος πραγματοποίησε περισσότερες από 25 ημέρες εργασίας σε ένα μήνα της επιμήκυνσης, στη στήλη 7 θα καταχωρηθούν μόνο 25 για το μήνα αυτό, χωρίς οι υπόλοιπες να καταχωρηθούν για τον επόμενο μήνα.

Στην περίπτωση που εργαζόμενος δεν είχε συμπληρώσει τον απαιτούμενο για την επιδότηση ανεργίας αριθμό ημερομισθίων, κατά την έναρξη της επιμήκυνσης, τότε  ο εργοδότης δεν μπορεί να επιδοτηθεί με το πρόγραμμα για τον συγκεκριμένο υπάλληλο.

Ο ξενοδοχοϋπάλληλος θα λάβει τα ημερήσια επιδόματα ανεργίας που εδικαιούτο κατά την έναρξη της επιμήκυνσης (καταχωρούνται στη στήλη 6) μειωμένα κατά τα ημερομίσθια που πραγματοποίησε στη διάρκειά της επιμήκυνσης (καταχωρούνται στη στήλη 7).

        γ. Προθεσμία είσπραξης:

      Η προθεσμία είσπραξης της επιχορήγησης είναι τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής εγκριτικής Απόφασης εντός των οποίων θα πρέπει επίσης να έχει εκδοθεί από την αρμόδια Υπηρεσία το ένταλμα πληρωμής και να έχει παραληφθεί από την επιχείρηση.

      Μετά την παρέλευση της τρίμηνης προθεσμίας, η αξίωση για είσπραξη παραγράφεται με απόφαση της αρμόδιας Υπηρεσίας. Κατά της απόφασης παραγραφής η επιχείρηση μπορεί να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης.

       Το Δ.Σ. του ΟΑΕΔ εξουσιοδοτείται να εξετάσει, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο σχετικός νόμος και η Υπουργική Απόφαση, τις αιτήσεις των επιχειρήσεων και να διατυπώσει γνώμη στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την έκδοση Υπουργικής Απόφασης και την επιχορήγηση αυτών.

       Το Δ.Σ. του ΟΑΕΔ αποφαίνεται και επί των ενστάσεων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που η αίτησή τους απορρίφθηκε από την αρμόδια Υπηρεσία ή έγινε διακοπή του προγράμματός τους ή παραγράφηκε η αξίωσή τους.

  

Πληροφοριακό Έντυπο

Υπουργική Απόφαση

11/02/2011

Υποστήριξη επιχειρήσεων για την έναρξη/συνέχιση της εξωστρεφούς ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικής τους δράσης.

Από 10/3/2011 έως 24/5/2011 η υποβολή προτάσεων για το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων»

To Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» έχει ως σκοπό την ενίσχυση και υποστήριξη των ΜΜΕ και υπό προϋποθέσεις και των μεγάλων επιχειρήσεων, για την έναρξη/συνέχιση της εξωστρεφούς ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικής τους δράσης.

Ποίους αφορά:

Δικαίωμα συμμετοχής στην δράση «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» έχουν:

Α) Με΅ονω΅ένες Υφιστά΅ενες και Νέες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις στους το΅είς της Μεταποίησης, των Κατασκευών και των Υπηρεσιών και έχουν αρχίσει την επιλέξι΅η δραστηριότητα τους πριν την 1-1-2010.

Β) Υφιστά΅ενες και Νέες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις στον το΅έα του Ε΅πορίου, έχουν αρχίσει την επιλέξι΅η δραστηριότητα τους πριν την 1-1-2010, και σε συνεργασία ΅ε ΅ία τουλάχιστον επιχείρηση της περίπτωσης (Α).

Γ) Υφιστά΅ενες Μεγάλες επιχειρήσεις στους το΅είς της Μεταποίησης, των Κατασκευών και των Υπηρεσιών, και έχουν αρχίσει την επιλέξι΅η δραστηριότητα τους πριν την 1-1-2008, σε συνεργασία ΅ε τουλάχιστον δύο (2) επιχειρήσεις της περίπτωσης (Α).

∆) Ο΅άδες (τουλάχιστον τριών) Υφιστά΅ενων ή/και Νέων Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες πληρούν τις συνθήκες επιλεξι΅ότητας της περίπτωσης (Α).

Για τις περιπτώσεις (Β), (Γ) και (Δ) απαιτείται να υποβάλουν προς αξιολόγηση Διακριτό Επενδυτικό Σχέδιο και Σύ΅φωνο Συνεργασίας κοινών ενεργειών.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την συμμετοχή τους είναι:

 • Να έχουν επιλέξιμο Κωδικό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ).
 • Επιλέξιμες είναι όλες οι μορφές εταιρειών, ατομικές επιχειρήσεις και συνεταιρισμοί κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που τηρούν βιβλία Β ή Γ κατηγορίας. Αποκλείονται τα πρόσωπα μη κερδοσκοττικού χαρακτήρα π.χ. σωματεία, σύλλογοι, ΟΤΑ κ.α. Επισημαίνεται ότι δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις δικαιόχρησης (franchising) καθώς επίσης κοινοπραξίες και αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες.
 • Η επιχείρηση να ΅ην είναι προβλη΅ατική .
 • To ύψος του προϋπολογισμού του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου να μην υπερβαίνει το 50% του μέσου όρου του Κύκλου Εργασιών της επιχείρησης.
 • Οι επιχειρήσεις να λειτουργούν νόμιμα (άδεια λειτουργίας).
 • Για τις περιπτώσεις που αφορούν μικρο - μεσαίες επιχειρήσεις, επιλέξιμες θεωρούνται αυτές που απασχολούν από 0 έως 250 άτομα και το όριο του κύκλου εργασιών τους δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια EUR ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια EUR.

Τι ενέργειες θα χρηματοδοτούνται:

 • Μηχανολογικός Εξοπλισμός.
 • Δαπάνες πληροφορικής/τηλεπικοινωνιών.
 • Ενέργειες σχεδιασμού, πιστοποίησης και συμμόρφωσης προϊόντων και συσκευασίας.
 • Ενέργειες (πλην μελετών) προβολής και προώθησης σε αγορές στόχους.
 • Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης.
 • Ενέργειες (πλην μελετών) προστασίας ή απόκτησης και χρήσης πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
 • Ενέργειες ανάπτυξης εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων.

Υπογραμμίζεται ότι στην περίπτωση της σύναψης συνεργασιών, από τις επιλέξιμες ενέργειες/πεδία που θα περιλαμβάνει η συνεργασία, εξαιρούνται ο μηχανολογικός εξοπλισμός και οι δαπάνες πληροφορικής.

Τι δαπάνες θα χρηματοδοτούνται - κατανομή Π/Υ στο Ε.Σ. (πρόταση):

Α/Α

Κατηγορία Ενέργειας (Δαπάνης)

Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό στον προϋπολογισμό του έργου

1

Μηχανολογικός Εξοπλισμός

50%

2

Δαπάνες πληροφορικής / τηλεπικοινωνιών

40%

3

Ενέργειες σχεδιασ΅ού και πιστοποίησης προϊόντων και συσκευασίας

80%

4

Ενέργειες προβολής σε αγορές - στόχους

50%

5

Ενέργειες Τεχνικής και Συ΅βουλευτικής Υποστήριξης (π.χ. Feasibility Studies)

40% και μέχρι του ποσού των 50.000,00€

6

Προστασία ή απόκτηση ή χρήση πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας

50%

7

Ανάπτυξη εξειδικευ΅ένου προσωπικού και ανθρώπινων πόρων

10%

Προϋπολογισμός έργων:

Από 30.000 έως 250.000 ευρώ.

Πόση είναι η χρηματοδότηση:

Το συνολικό ποσοστό ισοδύνα΅ης ∆η΅όσιας Χρη΅ατοδότησης καθορίζεται από το μέγεθος της επιχείρησης και δια΅ορφώνεται ως εξής:

1.     Ανεξαρτήτως μεγέθους της (΅ικρο΅εσαίας) Επιχείρησης, και για ΅ε΅ονω΅ένα Επιχειρη΅ατικά Σχέδια της περίπτωσης (Α): 45% του επιλέξι΅ου προϋπολογισ΅ού για όλη την Επικράτεια.

2.     Για την περίπτωση των συνεργασιών ΅ε ΅εγάλες επιχειρήσεις - συνεργασίες της περίπτωσης (Γ):

§       40% του επιλέξι΅ου προϋπολογισ΅ού για όλη την Επικράτεια για τις ΅εγάλες επιχειρήσεις και,

§       50% του προϋπολογισ΅ού για όλη την Επικράτεια για τις ΜΜΕ.

3.     Για Επιχειρη΅ατικά Σχέδια σε συνεργασίες των περιπτώσεων (Β) και (∆): 50% του επιλέξι΅ου προϋπολογισ΅ού για όλη την Επικράτεια.

«Χρηματοδοτικό Σχήμα Έργου»:

Ιδία Συ΅΅ετοχή (τουλάχιστον) 25%, ∆η΅όσια Χρη΅ατοδότηση (κατά περίπτωση) «40% έως 50%», Εν ∆υνά΅ει Τραπεζική Συ΅΅ετοχή το υπολειπό΅ενο ποσοστό.

Ποια είναι η διάρκεια του έργου:

Ορίζεται σε 18 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, με δυνατότητα εξάμηνης (6) παράτασης.

Υποβολή προτάσεων:

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω των δικτυακών τόπων του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του ΕΠΑΝ II (ΕΦΕΠΑΕ) και του ΥΠΟΙΑΝ - www.ypoian.gr, www.ggb.gr, www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr, www.ependvseis.gr/mis και www.efepae.gr από 10/3/2011 έως 24/5/2011 και ώρα 14:00 καθώς επίσης και σε έντυπη μορφή σε ένα από τους Εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ ανάλογα με τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης, ειδικότερα για τις περιφέρειες ευθύνης της ΕΛΑΝΕΤ αυτά αναφέρονται στο διαδικτυακό χώρο www.elanet.gr. Ως χρόνος έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία Προκήρυξης του παρόντος Προγράμματος ήτοι, 4-2-2011.

Τι πρέπει να κάνει ένας επιχειρηματίας προκειμένου να υποβάλει μία πρόταση για χρηματοδότηση - πληροφορίες:

Να προμηθευτεί και να μελετήσει τον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος. Ο Οδηγός του Προγράμματος και το Υπόδειγμα Πρότασης βρίσκονται στους διαδικτυακούς τόπους: www.ypoian.gr, www.ggb.gr, www.antagonistikotita.gr, www.efepae.gr και www.elanet.gr  από όπου και μπορούν να εκτυπωθούν.

Για τυχόν αναλυτικές πληροφορίες και διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ΕΛΑΝΕΤ , Βαλαωρίτου 4, 1ος ορ., 10671 Αθήνα, τηλ.: 210-3620242 και πληκτρολόγηση εσωτ. 214, 208.

Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται αφού κατατεθεί η πρόταση:

1. Αξιολόγηση

 • Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής από τον ΕΦΕΠΑΕ.
 • Ηλεκτρονική αξιολόγηση των Προτάσεων από αξιολογητές που προέρχονται από το Μητρώο αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ.
 • Εξέταση των αξιολογηθεισών προτάσεων από την Επιτροπή Αξιολόγησης.
 • Τα αποτελέσματα των εργασιών της Επιτροπής Αξιολόγησης καταγράφονται σε πρακτικά.

Οι προτάσεις εντάσσονται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης, μέχρις εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

2. Χρηματοδότηση

 • Προκαταβολή: Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, είναι δυνατό να δοθεί προκαταβολή μέχρι το 50% της συνολικά αντιστοιχούσας επιχορήγησης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής.
 • Ενδιάμεσες καταβολές: Πραγματοποιούνται έπειτα από υποβολή Ενδιάμεσης Έκθεσης Προόδου από πλευράς δικαιούχου και πιστοποίησης από τα όργανα του ΕΦΕΠΑΕ.
 • Αποπληρωμή: Πραγματοποιείται έπειτα από υποβολή Έκθεσης ολοκλήρωσης του έργου από πλευράς δικαιούχου και πιστοποίηση από τα όργανα του ΕΦΕΠΑΕ.

 Οδηγός Προγράμματος

Απόφαση Έγκρισης Οδηγού

Περίληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Δελτίο Τύπου Ελληνικής Αναπτυξιακής Εταιρείας - ΕΛΑΝΕΤ

 


Τροποποιημένο πρόγραμμα επιχορήγησης 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών, για τη διατήρηση 400.000 θέσεων εργασίας  
Ο ΟΑΕΔ θα καλύπτει το ποσό που αντιστοιχεί στις μηνιαίες εργοδοτικές εισφορές του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, για όλους τους κλάδους κύριας και της επικουρικής ασφάλισης
08/02/2011
ΠΗΓΗ: ΟΑΕΔ
 

Ξεκινά την Τρίτη 8/2/2011 η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα στο τροποποιημένο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την επιχορήγηση (για διάστημα 12 μηνών) 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης, με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών και παράλληλα τη διατήρηση τουλάχιστον 400.000 θέσεων εργασίας για χρονικό διάστημα 18 μηνών. Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα λήξει αυτόματα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αιτήσεων, ύστερα από την κάλυψη των θέσεων.

Οι αλλαγές που επήλθαν στο πρόγραμμα αφορούν τα εξής σημεία:

 1. Οι επιχειρήσεις που απασχολούν άνω των 50 ατόμων μπορούν να επιχορηγούνται στο εξής για 30 εργαζόμενους κατ' ανώτατο όριο, αντί των 80 εργαζομένων που ίσχυε με το προηγούμενο πρόγραμμα.
 2. Στο νέο πρόγραμμα δύνανται να ενταχθούν και οι επιχειρήσεις που απασχολούν έναν εργαζόμενο με πλήρη απασχόληση. Στην κατηγορία αυτή η επιδότηση αντιστοιχεί στο 75% των μηνιαίων εργοδοτικών εισφορών.
 3. Σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία η ενίσχυση που θα λάβει μια επιχείρηση, αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Ειδικά για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των οδικών μεταφορών το συνολικό ποσό ενισχύσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.

Κατά τα λοιπά ο προϋπολογισμός του προγράμματος φθάνει τα 992.000.000 ευρώ. Ο εργοδότης υποχρεούται να διατηρήσει πέραν των επιδοτούμενων και αντίστοιχο αριθμό προσωπικού με μη επιδοτούμενους εργαζόμενους. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι η μη πραγματοποίηση απολύσεων προσωπικού τρεις μήνες πριν την υποβολή αίτησης για ένταξη σε αυτό, όπως και καθ' όλη τη διάρκειά του. Σε περίπτωση απολύσεων προσωπικού οφείλει να έχει αντικαταστήσει το μισθωτό έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Το πρόγραμμα δίνει έμφαση στις ειδικές ομάδες εργαζομένων, δηλαδή: άτομα με αναπηρία και εργαζόμενους ηλικίας 50 ετών και άνω.

Ο ΟΑΕΔ καλύπτει το ποσό που αντιστοιχεί στις μηνιαίες εργοδοτικές εισφορές του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, για όλους τους κλάδους κύριας και της επικουρικής ασφάλισης.

Το ποσό  επιχορήγησης φθάνει το 100% των εισφορών για επιχειρήσεις με δύο εργαζόμενους και άνω και το 75% για τις επιχειρήσεις με ένα άτομο πλήρους απασχόλησης. Οι εισφορές υπολογίζονται  με βάση τις πραγματικές μηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές των εργαζομένων - επιχορηγουμένων που αντιστοιχούν μέχρι του ύψους των: 2.000 ευρώ για τα άτομα με αναπηρία, 1.800 ευρώ για εργαζόμενους ηλικίας 50 ετών και άνω και 1.300 ευρώ για τους κοινούς εργαζόμενους.

Δείτε τα βασικά στοιχεία του προγράμματος

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ στη διεύθυνση www.oaed.gr.        


18/1/2011

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε για το πρόγραμμα με τίτλο «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ».

Για το πρόγραμμα υπάρχουν 3 σχετικές προσκλήσεις, όπως περιγράφονται παρακάτω:

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ
«ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ»

Πρόσκληση Α

Mε την Πρόσκληση Α' καλούνται από το Δικαιούχο ΕΚΑΕ οι Κλαδικοί Συλλογικοί Φορείς να συντάξουν και να υποβάλλουν Κλαδικά Σχέδια Διαρθρωτικής Προσαρμογής σε επίπεδο Νομού, τα οποία θα εξειδικεύονται σε προτάσεις για τις Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις (1-49 ατόμων), που θα εκδηλώσουν ταυτόχρονα ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στην πρόσκληση Β'.

Πρόσκληση B

Στην Πρόσκληση Β' (ΦΕΚ 1658/18-10-2010) καλούνται από τον ΕΦΔ-ΕΚΑΕ οι Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις μέλη των Κλαδικών Φορέων, που θα συμμετέχουν στην Πρόκληση Α', να υποβάλλουν φάκελο υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε συνεργασία με τον Κλαδικό Φορέα και στο πλαίσιο του Κλαδικού Σχεδίου Διαρθρωτικής Προσαρμογής που έχει ετοιμάσει ο Κλαδικός Φορέας.

Πρόσκληση Γ

Στην Πρόσκληση Γ' (ΦΕΚ 1659/18-10-2010) θα κληθούν από τον ΕΦΔ-ΕΚΑΕ οι Επιχειρήσεις 20-49 ατόμων, που δεν επιθυμούν να ενταχθούν στο Σχέδιο Διαρθρωτικής Προσαρμογής του Κλαδικού τους Φορέα (Πρόσκληση Β') και επιθυμούν να υποβάλλουν αυτοτελώς Σχέδιο Διαρθρωτικής
Προσαρμογής.

Περίληψη προγράμματος

Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που απασχολούν 1-49 άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης

Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, μέλη των Κλαδικών Συλλογικών Φορέων, καλούνται να υποβάλλουν φάκελο υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε συνεργασία με τον Κλαδικό τους Φορέα και στο πλαίσιο του Κλαδικού Σχεδίου Διαρθρωτικής Προσαρμογής που έχει ετοιμάσει ο Κλαδικός Φορέας (Πρόσκληση Α).

Προϋπόθεση έγκρισης ενός Κλαδικού Σχεδίου Διαρθρωτικής Προσαρμογής είναι, εκτός από τη θετική αξιολόγηση, η υποβολή αίτησης από τις επιχειρήσεις για ένταξη σε αυτό.

Προϋπόθεση έγκρισης φακέλων υπαγωγής Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων είναι, εκτός από τη θετική αξιολόγηση τους, η έγκριση του Κλαδικού Σχεδίου Διαρθρωτικής Προσαρμογής στο οποίο υπάγονται.

Οι επιχειρήσεις με προσωπικό 1-19 άτομα θα συμμετέχουν μέσω του Κλαδικού τους Φορέα υποχρεωτικά, ενώ οι επιχειρήσεις με προσωπικό 20-49 άτομα θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής, είτε μέσω του Κλαδικού τους Φορέα, είτε αυτοτελώς με την Πρόσκληση Γ.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού"

Είδος ενίσχυσης: Κατάρτιση Προσωπικού -Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας

Περιοχή υλοποίησης: Ολόκληρη η Ελλάδα

Τομείς ενδιαφέροντος: Απασχόληση – Εργασία

Σε ποιους απευθύνεται:

Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις 1-49 απασχολουμένων οποιασδήποτε νομικής μορφής, οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο καθεστώς επιχορήγησης ήσσονος σημασίας (de minimis) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Όροι και προϋποθέσεις:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επιχειρήσεις, οποιασδήποτε νομικής μορφής, σε όλους τους τομείς οικονομικής τομείς οικονομικής δραστηριότητας (εκτός των τομέων που αναφέρονται στην σχετική παράγραφο του οδηγού).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επιχειρήσεις, οποιασδήποτε νομικής μορφής, σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας (εκτός των τομέων που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο), οι οποίες κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους, θα πρέπει:

 • Να συγκεντρώνουν 1-49 ετήσιες μονάδες εργασίας σύμφωνα με την κατά τα ανωτέρω Σύσταση της Επιτροπής.
 • Να βρίσκονται εγκατεστημένες και να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια.
 • Να χαρακτηρίζονται πολύ μικρές, μικρές σύμφωνα με την σύσταση της Επιτροπής 2003/361 (ΕΚ) της 6ης Μαΐου 2003 για τον ορισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.
 • Να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν από την 1η Ιανουαρίου 2008.
 • Η επιχείρηση να μην έχει εξαντλήσει το ανώτατο όριο επιχορήγησης σύμφωνα με τον κανόνα de minimis (200.000 €) σε άλλες Προκηρύξεις που υπάγονται σε καθεστώς ενισχύσεων σύμφωνα με τον κανόνα de minimis. Επισημαίνεται ότι στον έλεγχο της σώρευσης αθροίζονται και οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει και οι συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχειρήσεις.
 • Η έναρξη της υλοποίησης του Σχεδίου να μην προηγείται της ημερομηνίας της απόφασης χρηματοδότησης της πράξης.

Οι Δικαιούχοι υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, ηλεκτρονικά στην ειδική περιοχή του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ στο πλαίσιο Σύμβασης Συνεργασίας ΟΑΕΔ-ΕΚΑΕ.

Η αίτηση θα περιλαμβάνει:

 • Αίτηση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1)
 • Συνοπτικό Σχέδιο Διαρθρωτικής Προσαρμογής σε μορφή pdf (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2)
 • Επισυνάπτεται, επίσης, με ηλεκτρονική σάρωση ότι προβλέπεται στην παράγραφο 12Α του παρόντος Οδηγού, με τίτλο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.

Τι χρηματοδοτείται:

1.     Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην επιχείρηση για θέματα επιχειρηματικής λειτουργίας ή προσωπικού όπως:

 • Αναδιοργάνωση, τεχνολογική αναβάθμιση και διαφοροποίηση προϊόντων και υπηρεσιών (ενέργειες που σχετίζονται με τον ανασχεδιασμό διαδικασιών, το σχεδιασμό και διαφοροποίηση προϊόντων και υπηρεσιών, την εφαρμογή συστημάτων μέτρησης της απόδοσης, το σχεδιασμό και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, το σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων κ.α.) και έχουν ως στόχο την ενίσχυση της παραγωγικότητας της εργασίας,
 • Προβολή και προώθηση προϊόντων ή/και υπηρεσιών,
 • Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες (παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες χρηματοοικονομικής μηχανικής, αναδιάρθρωσης και διαχείρισης υποχρεώσεων -προσανατολισμός στα προβλήματα ρευστότητας των επιχειρήσεων - καθώς και υπηρεσίες που αφορούν στη συνεχή ενημέρωση για ευκαιρίες χρηματοδότησης, σε προγράμματα μείωσης κόστους),
 • ’λλα θέματα που προκύπτουν από το σχέδιο αναδιάρθρωσης.

2.     Δράσεις κατάρτισης που σχετίζονται με το Σχέδιο Διαρθρωτικής Προσαρμογής του Κλαδικού Φορέα (Α Πρόσκληση) και αφορούν στην κατάρτιση των απασχολουμένων της επιχείρησης σε θεματικά πεδία σχετικά με το αντικείμενο της επιχείρησης ή / και με τις ανάγκες των απασχολουμένων για κατάρτιση και απόκτηση δεξιοτήτων που συνάδουν με τους στόχους του Σχεδίου Δράσης.

Προϋπολογισμός: € 51.000.000

Περίοδος υποβολής: από 17/1/2011 έως 17/3/2011

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε. http://www.ep-katartisi.gr

Διεύθυνση: Γ. Λύρα 140 & Λεωφόρος Τατοΐου 125, Νέα Κηφισιά, 145 64 Αθήνα

Φαξ: 210 6245315 Γραφείο Πληροφόρησης: 210 6245350, helpdesk@ep-katartisi.gr

17/1/2011

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ
«ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ,

ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ»

 

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης και πληροφορίες σχετικά με θέματα που αφορούν στο πρόγραμμα δίνονται τηλεφωνικά (helpdesk) τις εργάσιμες μέρες και ώρες 12:00-15:00 στο τηλέφωνο 210-6245350 (πέντε γραμμές).

FAQ - ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (τελευταία ενημέρωση 10/02/2011, 16:57)

(Οι Συχνές Ερωτήσεις θα ενημερώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα)

ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΜΕ (τελευταία ενημέρωση 27/1/2011, προσθήκες: σημεία 8-15)

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ - Μ.Κ.Ο. - ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (τελευταία ενημέρωση 8/2/2011)

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΙ

 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Τα παρακάτω εργαλεία διατίθενται σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και επιχειρήσεις για τη διευκόλυνσή τους στην κατάστρωση των Προϋπολογισμών των Σχεδίων τους και η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ, με κανένα τρόπο, στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

Οδηγίες Χρήσεως

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α -ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (τελευταία ενημέρωση 11/2/2011)

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β (τελευταία ενημέρωση 11/2/2011)

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ (τελευταία ενημέρωση 11/2/2011)

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α -ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ

 

Πρόσκληση Α

Mε την Πρόσκληση Α' καλούνται από το Δικαιούχο ΕΚΑΕ οι Κλαδικοί Συλλογικοί Φορείς να συντάξουν και να υποβάλλουν Κλαδικά Σχέδια Διαρθρωτικής Προσαρμογής σε επίπεδο Νομού, τα οποία θα εξειδικεύονται σε προτάσεις για τις Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις (1-49 ατόμων), που θα εκδηλώσουν ταυτόχρονα ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στην πρόσκληση Β'.

 

 

Πρόσκληση B

Στην Πρόσκληση Β' (ΦΕΚ 1658/18-10-2010) καλούνται από τον ΕΦΔ-ΕΚΑΕ οι Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις μέλη των Κλαδικών Φορέων, που θα συμμετέχουν στην Πρόκληση Α', να υποβάλλουν φάκελο υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε συνεργασία με τον Κλαδικό Φορέα και στο πλαίσιο του Κλαδικού Σχεδίου Διαρθρωτικής Προσαρμογής που έχει ετοιμάσει ο Κλαδικός Φορέας.

 

Πρόσκληση Γ

Στην Πρόσκληση Γ' (ΦΕΚ 1659/18-10-2010) θα κληθούν από τον ΕΦΔ-ΕΚΑΕ οι Επιχειρήσεις 20-49 ατόμων, που δεν επιθυμούν να ενταχθούν στο Σχέδιο Διαρθρωτικής Προσαρμογής του Κλαδικού τους Φορέα (Πρόσκληση Β') και επιθυμούν να υποβάλλουν αυτοτελώς Σχέδιο Διαρθρωτικής
Προσαρμογής.

 

Η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στα ως άνω έργα θά γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://ait.oaed.gr , από τη Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2011

Οδηγίες για την συμπλήρωση της αίτησης και πληροφορίες σχετικά με θέματα που αφορούν στο πρόγραμμα δίνονται τηλεφωνικά (helpdesk) τις εργάσιμες μέρες και ώρες 12:00-15:00 στο τηλέφωνο 210-6245350 (πέντε γραμμές).

Επίσης, μπορούν να αποστέλλονται ερωτήματα εγγράφως στο helpdesk@ep-katartisi.gr

 


18/1/2011

Προδημοσίευση οδηγού για το Πρόγραμμα «Εναλλακτικός Τουρισμός»  
Υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού

Η Πράξη «Εναλλακτικός Τουρισμός» αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η συγκεκριμένη Πράξη αποσκοπεί στη διαφοροποίηση και στον εμπλουτισμό του ελληνικού τουριστικού προϊόντος με την επιχειρηματική αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, στην ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση του φυσικού και πολιτισμικού αποθέματος και στην άμβλυνση της εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης.

Στην κατεύθυνση αυτή, μέσω της Πράξης Εναλλακτικός Τουρισμός, θα ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια τα οποία θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη μιας ή περισσότερων ειδικών ή/και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως αυτές αναφέρονται ενδεικτικά κατωτέρω:

 • Αθλητικός τουρισμός αναψυχής
 • Πολιτιστικός τουρισμός
 • Θαλάσσιος τουρισμός
 • Τουρισμός υπαίθρου
 • Γαστρονομικός τουρισμός
 • Τουρισμός υγείας και ευεξίας

Κύριοι στόχοι των επενδυτικών σχεδίων που θα ενισχυθούν είναι ενδεικτικά οι κατωτέρω:

 • Η ανάπτυξη εναλλακτικών τουριστικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων.
 • Η προσωποποίηση και εξατομίκευση της τουριστικής εμπειρίας.
 • Η παροχή ολοκληρωμένων τουριστικών υπηρεσιών σε ειδικές ομάδες επισκεπτών (π.χ. επαγγελματικές ομάδες, ΑμεΑ κ.λπ.).
 • Η διαφοροποίηση των παρεχόμενων τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών από τις μορφές μαζικού τουρισμού.
 • Η διασύνδεση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων με την τοπική παραγωγή.
 • Η τουριστική αξιοποίηση των τοπικών, φυσικών και πολιτιστικών πόρων.
 • Η εισαγωγή καινοτόμων και ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού
 • Η ενίσχυση της αειφορίας και η μείωση των εξωτερικών επιβαρύνσεων των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων.
 • Η διάχυση και ενίσχυση της πιστοποίησης της ποιότητας σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί μέσω της Πράξης «Εναλλακτικός Τουρισμός» και προέρχεται από δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 20.000.000 €.

Δικαιούχοι των ενισχύσεων μπορούν να είναι:

Α) Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Κοινωνία Αστικού Δικαίου) τα οποία:

 • Έχουν, τουλάχιστον έναν Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), από αυτούς που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 2 του Οδηγού της Πράξης (Εφεξής επιλέξιμος Κ.Α.Δ.).
 • Λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
 • Έχουν έναρξη δραστηριότητας του επιλέξιμου Κ.Α.Δ. πριν από την 01/01/2010.

Β) Τα ανωτέρω φυσικά ή νομικά πρόσωπα δύνανται να υποβάλλουν την επενδυτική τους πρόταση, είτε μεμονωμένα, είτε από κοινού, με τη μορφή Σύμπραξης, μαζί με τουλάχιστον μία (1) από τις τουριστικές επιχειρήσεις των Κ.Α.Δ. 55 ή/και 79 του Πίνακα 2 του Οδηγού της Πράξης, η οποία συστήνεται πριν από την υποβολή της πρότασης, με συμβολαιογραφική πράξη μεταξύ των εταίρων.

Στο πλαίσιο της Σύμπραξης ορίζεται υποχρεωτικά μια (1) εκ των συμπραττομένων επιχειρήσεων των Κ.Α.Δ. 55 ή 79, με έναρξη δραστηριότητας πριν από την 01/01/2010, ως ο Υπεύθυνος (Leader) της Σύμπραξης. Το κριτήριο έναρξης δραστηριότητας πριν από την 01/01/2010 αρκεί να πληρώνεται από τον Υπεύθυνο (Leader) του συνεργατικού σχήματος. Οι υπόλοιπες συμπράττουσες επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος.

Στην περίπτωση των Συμπράξεων, δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι όλοι οι συμπράττοντες, οι οποίοι υλοποιούν, τιμολογούν και εξοφλούν τις δαπάνες, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο επενδυτικό σχέδιο και λαμβάνουν την αναλογούσα επιχορήγηση που θα αναλογεί στο ποσοστό συμμετοχής τους επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

Σε κάθε περίπτωση τονίζεται ότι θα πρέπει, τόσο ο προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου, όσο και το ποσοστό συμμετοχής των συμπραττομένων επί του προϋπολογισμού αυτού, να τεκμηριώνεται επαρκώς σε σχέση με τους στόχους και την ανάπτυξη της εναλλακτικής δραστηριότητας.

Επιπλέον, επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θεωρούνται οι επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Η επιχείρηση δραστηριοποιείται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθεί στην παροχή υπηρεσιών εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Ειδικότερα, δικαίωμα συμμετοχής στην Πράξη έχουν οι επιχειρήσεις οι οποίες ανήκουν στους κλάδους (Κ.Α.Δ.) που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 2 του Οδηγού της Πράξης και δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους στην παροχή υπηρεσιών εναλλακτικού τουρισμού.
 2. Η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας ή / και άδειες άσκησης επαγγέλματος.
 3. Η επιχείρηση είναι υφιστάμενη με ημερομηνία Έναρξης Δραστηριότητας πριν την 01/01/2010. Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο υποβάλλεται από Σύμπραξη, η υποχρέωση της παρούσης παραγράφου ισχύει μόνο για τον Υπεύθυνο (Leader) του σχήματος. Οι λοιποί συμπράττοντες μπορούν να συμμετέχουν ακόμη και εάν η επιχείρηση έχει συσταθεί μετά την 01/01/2010, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τουλάχιστον έναν επιλέξιμο Κ.Α.Δ από αυτούς που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 2 του Οδηγού της Πράξης.
 4. Η Επιχείρηση δεν έχει λάβει κατά την τελευταία τριετία επιχορηγήσεις από προγράμματα και δράσεις κρατικών ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνα De Minimis οι οποίες αθροιστικά μαζί με την αιτούμενη επιχορήγηση υπερβαίνουν τα 200.000 ευρώ.
 5. Η επιχείρηση δεν έχει λάβει άλλες κρατικές ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες αν από τη σώρευση με ενισχύσεις ήσσονος σημασίας προκύπτει ένταση ενίσχυσης μεγαλύτερη από αυτήν που καθορίζεται με βάση συγκεκριμένα δεδομένα εκάστης περίπτωσης σε Κανονισμό περί απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφαση που έχει εκδώσει η Επιτροπή.
 6. Η Επιχείρηση δεν είναι προβληματική.
 7. Δεν εκκρεμεί σε βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης, μέρους ή όλου, χορηγηθείσας ενίσχυσης.
 8. Η επιχείρηση έχει υποβάλει μία (1) μόνο πρόταση έργου για κάθε Αριθμό Φορολογικού Μητρώου. Η παραπάνω δυνατότητα δεν ισχύει για τις τουριστικές επιχειρήσεις που υποβάλλουν την πρότασή τους με τη μορφή Σύμπραξης.
 9. Το ύψος του προϋπολογισμού του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου δεν πρέπει να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών/ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης κατά το τελευταίο έτος. Για τα συνεργατικά - εταιρικά σχήματα με τη μορφή της Σύμπραξης, υπολογίζεται ο ετήσιος κύκλος εργασιών/ακαθάριστων εσόδων του έτους 2010 του Υπεύθυνου (Leader) της Σύμπραξης.

Κάθε επιχείρηση που θα συμμετάσχει στην Πράξη «Εναλλακτικός Τουρισμός» μπορεί να υποβάλει επενδυτική πρόταση σύμφωνα με το κατωτέρω πλαίσιο επιλέξιμων ενδεικτικών ενεργειών και δαπανών:

Α/Α

Κατηγορία Δαπάνης

Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό στον προϋπολογισμό του έργου

1.

Προμήθεια εξοπλισμού

≤100%

2.

Κτιριακά - Διαμόρφωση χώρων - Ειδικές και βοηθητικές εγκαταστάσεις

≤60%

3.

Προβολή - Προώθηση

≤15%

4.

Αμοιβές συμβούλων (εκπόνηση επενδυτικού σχεδίου, παρακολούθηση και συμβουλευτική υποστήριξη κλπ)

≤5%

5.

’λλες δαπάνες (μεταφορά τεχνογνωσίας, αγορά δικαιωμάτων, ενσωμάτωση προτύπων κ.λπ.)

≤6%

Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης της Πράξης (ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σto Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως).

Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων:

Ο ελάχιστος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο ανέρχεται στις 15.000 € και ο μέγιστος προϋπολογισμός μπορεί να ανέρχεται μέχρι του ποσού των 400.000 €.

Ύψος Δημόσιας Δαπάνης - Δημόσια Χρηματοδότηση:

Το ύψος της δημόσιας χρηματοδότησης ως ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται στο 40%. Επιπλέον προσαύξηση κατά 5% δίνεται σε επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε μικρά νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων. Στις περιπτώσεις Σύμπραξης η προσαύξηση κατά 5% δίνεται σε επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε μικρά νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων. Το υπόλοιπο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού θα καλύπτεται με ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης.

Πληροφορίες - Υποβολή Προτάσεων:

Η υποβολή των προτάσεων και η αποστολή τους θα γίνεται σε έναν από τους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ, με βάση την περιφερειακή αρμοδιότητα του καθενός καθώς και στα συνεργαζόμενα με τον ΕΦΕΠΑΕ Τραπεζικά Ιδρύματα και Αναπτυξιακούς Φορείς (Παράρτημα 7 του Οδηγού της Πράξης).

Η επενδυτική πρόταση θα υποβάλλεται ΅ε το «Έντυπο Υποβολής», το οποίο παράγεται κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής μέσω του διαδικτυακού τόπου www.ependyseis.gr. Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής είναι υποχρεωτική. Προτάσεις που δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά δεν θα αξιολογούνται.

Το έντυπο υποβολής όπως και όλα τα έντυπα της πρόσκλησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα βρίσκουν στο διαδικτυακό τόπο www.ependyseis.gr, καθώς και στους παρακάτω διαδικτυακούς τόπους:

 • του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, Γενικής Γραμματείας Τουρισμού www.visitgreece.gr,
 • του ΕΣΠΑ www.espa.gr,
 • της ΕΥΔ/ΕΠΑΕ www.antagonistikotita.gr,
 • του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr

Προδημοσίευση & Παραρτήματα Οδηγού Προγράμματος


 • Πράξη «Εναλλακτικός Τουρισμός»: διαφοροποίηση και ανάπτυξη

  Το Υπουργείο  Πολιτισμού και Τουρισμού ανακοινώνει  την προδημοσίευση του Οδηγού Εφαρμογής για την Πράξη ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ που εμπίπτει στο πεδίο των Κρατικών Ενισχύσεων του Τομέα Τουρισμού μέσω ΕΣΠΑ.

  Η Πράξη ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, σχεδιάστηκε  από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού, Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων (ΕΥΣΔΕΔ) του Τομέα Τουρισμού, του  Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, με συνολικό προϋπολογισμό € 20.000.000 και χρηματοδοτείται από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ II).

  Μέσω της Πράξης ενισχύονται επενδυτικά σχέδια υφιστάμενων επιχειρήσεων, οι οποίες λειτουργούν πριν από την 01.01.2010, σε όλη τη Χώρα και οι οποίες δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους στην παροχή υπηρεσιών Εναλλακτικού Τουρισμού και ειδικότερα στα ακόλουθα πεδία:

  • Αθλητικός τουρισμός αναψυχής
  • Πολιτιστικός Τουρισμός
  • Θαλάσσιος Τουρισμός
  • Τουρισμός Υπαίθρου
  • Γαστρονομικός Τουρισμός
  • Τουρισμός Υγείας και Ευεξίας

  Οι επιλέξιμες κατηγορίες δραστηριοτήτων που προβλέπονται από τον Οδηγό Εφαρμογής είναι  οι ακόλουθες:

  α) πλωτές μεταφορές,

  β) καταλύματα,

  γ) υπηρεσίες εστίασης,

  δ) δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης,

  ε) δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων, οργανωμένων ταξιδιών και

  στ) υπηρεσίες εκμίσθωσης εξοπλισμού θαλασσίων σπορ κ.λπ.

  Κύριοι στόχοι της Πράξης ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  είναι:

  1. Η ανάπτυξη και προώθηση εναλλακτικών τουριστικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων.

  2. Η διαφοροποίηση των παρεχόμενων τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών από  τις υπηρεσίες που αντιστοιχούν  στις μορφές μαζικού τουρισμού.

  3. Η διασύνδεση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων με την τοπική παραγωγή και προϊόντα.

  4. Η τουριστική αξιοποίηση των τοπικών φυσικών και πολιτιστικών πόρων.

  Οι προτάσεις (επενδυτικά σχέδια) που δύνανται να χρηματοδοτηθούν, αφορούν στην προμήθεια συστημάτων και εξοπλισμού για την άσκηση της εναλλακτικής τουριστικής δραστηριότητας, στη διαμόρφωση υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων και χώρων άμεσα συνδεδεμένων με την ανάπτυξη της συγκεκριμένης δραστηριότητας, στο σχεδιασμό, προγραμματισμό και υλοποίηση ενεργειών προβολής και προώθησης των εναλλακτικών τουριστικών δραστηριοτήτων και, τέλος, στην ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας.

  Ο συνολικός προϋπολογισμός ανά επενδυτικό σχέδιο ανέρχεται σε €15.000 – €400.000, ενώ  η Δημόσια Χρηματοδότηση θα αποτελεί ποσοστό 40% του σχεδίου, με ειδική προσαύξηση επιπλέον 5% στις περιπτώσεις των μικρών νησιών (με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων). Τα επενδυτικά σχέδια που θα ενταχθούν προβλέπεται να τονώσουν τη δραστηριότητα των επιχειρηματιών που αναπτύσσουν εναλλακτικές τουριστικές δραστηριότητες και να βελτιώσουν το ποιοτικό επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

  Τα ηλεκτρονικά  αρχεία, που αποτελούν το επίσημο  κείμενο της διαβούλευσης για  το περιεχόμενο του προγράμματος, έχουν αναρτηθεί στις ιστοσελίδες www.visitgreece.gr, www.yppo.gr, www.espa.gr, www.antagonistikotita.gr και www.efepae.gr και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους μέχρι και την Παρασκευή 28.01.2011 στην ηλεκτρονική διεύθυνση eysded@mintour.gr.

  Σημειώνεται, τέλος, ότι η επίσημη Προκήρυξη της Πράξης αναμένεται εντός του Φεβρουαρίου, μετά την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης και την οριστικοποίηση των τελικών κειμένων του Οδηγού, ενώ μέσα στο α’ εξάμηνο του 2011 προγραμματίζεται και η Προκήρυξη της συμπληρωματικής Πράξης «Εναλλακτικός Τουρισμός για νέες επιχειρήσεις», με εθνική εμβέλεια, προϋπολογισμού επιπλέον € 8.000.000.

 • http://www.yppo.gr/3/g32.jsp?obj_id=42652


  Ένα νέο Πρόγραμμα με τίτλο «Πράσινος Τουρισμός», ύψους Δημόσιας Δαπάνης 30 εκατ. ευρώ, προδημοσιεύτηκε πρόσφατα από το Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού, στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα, για την υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ως ξενοδοχειακά ή λοιπά τουριστικά καταλύματα.

  Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα «Πράσινος Τουρισμός» αποσκοπεί:

  • Στην ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης των εμπλεκόμενων στην τουριστική διαδικασία και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των τουριστικών επιχειρήσεων.
  • Στην αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών των τουριστικών μονάδων, τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων.
  • Στην δημιουργία υποδομών και σχεδίων δράσεων που πληρούν τα κριτήρια οικολογικής πιστοποίησης.

  Ειδικότεροι στόχοι του Προγράμματος είναι η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων των επιλέξιμων επιχειρήσεων, η εξοικονόμηση ενέργειας, η σωστή και υπεύθυνη διαχείριση του ύδατος και των απορριμμάτων καθώς και η υλοποίηση διαδικασιών που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον ενώ παράλληλα προωθούν την ευαισθητοποίηση των εμπλεκόμενων σε περιβαλλοντικά θέματα.

  Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

  Δικαιούχοι των ενισχύσεων μπορούν να είναι Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα. Ειδικότερα, δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο τα παρακάτω κύρια και μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα που λειτουργούν νόμιμα στην ελληνική επικράτεια ανεξαρτήτως κατηγορίας:

  • Ξενοδοχεία κλασικού τύπου.
  • Ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων.
  • Ξενοδοχεία μικτού τύπου (κλασικού τύπου και επιπλωμένων διαμερισμάτων).
  • Ξενοδοχειακές μονάδες και λοιπές τουριστικές μονάδες που λειτουργούν σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια.
  • Επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων, ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων και μικτής μορφής ενοικιαζόμενων δωματίων και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων.
  • Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες.
  • Τουριστικές επαύλεις.
  • Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (κάμπινγκ).

  και υπάγονται στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας που περιλαμβάνονται στον ακόλουθο Πίνακα.

  Κ.Α.Δ. 2008

  Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας

  Περιγραφή

  55 Καταλύματα
  55.1 (όλες οι υποκατηγορίες) Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
  55.2 (όλες οι υποκατηγορίες εξαιρουμένης της 55.20.19) Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής
  55.30.11 Υπηρεσίες κατασκήνωσης (κάμπινγκ)

  Επιπλέον Προϋποθέσεις

  • Η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας (Ειδικό Σήμα Λειτουργίας - λοιπές προβλεπόμενες άδειες).
  • Η επιχείρηση είναι υφιστάμενη με ημερομηνία Έναρξης Δραστηριότητας πριν την 1/1/2008.
  • Το ύψος του προϋπολογισμού του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου δεν πρέπει να υπερβαίνει το μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών/ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης κατά την τελευταία διετία.

  Προϋπολογισμός Έργων - Ποσοστό Χρηματοδότησης

  Ο ελάχιστος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο ανέρχεται στις 15.000 ευρώ και ο μέγιστος προϋπολογισμός μπορεί να ανέρχεται μέχρι του ποσού των 400.000 ευρώ.

  Το ύψος της Δημόσιας Χρηματοδότησης ως ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται στο 40%. Επιπλέον προσαύξηση κατά 5% δίνεται σε επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε μικρά νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων.

  Επιλέξιμες Ενέργειες

  Κάθε επιχείρηση μπορεί να υποβάλει μία επενδυτική πρόταση σύμφωνα με το κάτωθι πλαίσιο επιλέξιμων ενεργειών. Οι επιλέξιμες ενέργειες που περιλαμβάνονται σε κάθε κατηγορία είναι ενδεικτικές.

  Κατηγορία 1: Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας

  1. Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού κελύφους.
  2. Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στις Η/Μ εγκαταστάσεις του κτηρίου.
  3. Αναβάθμιση του συστήματος φυσικού/τεχνητού φωτισμού.
  4. Υποκατάσταση ηλεκτρικής ενέργειας ή άλλων συμβατικών καυσίμων με φυσικό αέριο ή υγραέριο.
  5. Εγκατάσταση συστήματος συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού, (εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος μέχρι 50kWe), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 3734/2009 (ΦΕΚ Α' 8) όπως ισχύει.
  6. Αξιοποίηση ΑΠΕ για παραγωγή θερμότητας/ψύξης ή ηλεκτρισμού.
  7. Εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης (BEMS).

  Κατηγορία 2: Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων εξοικονόμησης ύδατος

  1. Εγκατάσταση μηχανισμών εξοικονόμησης νερού σε λουτρά και αποχωρητήρια (καζανάκια διπλής ροής νερού ή συσκευές μετατοπίσεως νερού).
  2. Εγκατάσταση ντους χαμηλής ροής και βρυσών περιορισμένης ροής με ή χωρίς αισθητήρες.
  3. Σύστημα ανίχνευσης κι ελέγχου διαρροών νερού.
  4. «Έξυπνο σύστημα» ποτίσματος.
  5. Αφαλάτωση θαλασσινού/υφάλμυρου νερού.
  6. Φύτευση περιβάλλοντος χώρου ή/και στεγών με είδη προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες.
  7. Συγκέντρωση ομβρίων υδάτων για συγκεκριμένες χρήσεις (πχ. πότισμα).
  8. Ανακυκλοφορία, καθαρισμός νερού πισίνας με την εφαρμογή τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον (πχ. μέθοδος καθαρισμού με ιόντα χαλκού αντί χλωρίου).

  Κατηγορία 3: Διαχείριση απορριμμάτων (ρύπανση, στερεά και υγρά απόβλητα)

  1. Διαχωρισμός απορριμμάτων ανά κατηγορία.
  2. Εξασφάλιση δυνατότητας διαχωρισμού απορριμμάτων από τους επισκέπτες.
  3. Τοπικός βιολογικός καθαρισμός.
  4. Κομποστοποίηση σε αποφάγια και απορρίμματα κήπου και χρήση τους.
  5. Ανακύκλωση μαγειρικού λαδιού.
  6. Ανακύκλωση χαρτιού / γυαλιού.
  7. Επεξεργασία νερών για χρήση σε πότισμα και καθαριότητα εξωτερικών χώρων.

  Κατηγορία 4: Ανάπτυξη πράσινων πολιτικών/διαδικασιών και ενσωμάτωση προτύπων

  1. Ανάπτυξη Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου EMAS/Easy EMAS.
  2. Εφαρμογή του Κοινοτικού Συστήματος Απονομής Οικολογικού Σήματος (ECOLABEL).
  3. Ανάπτυξη Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO 14001.
  4. ’λλα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

  Κατηγορία 5: Ενημέρωση και προβολή

  1. Παραγωγή εντύπων και φυλλαδίων σχετικών με τις πράσινες ενέργειες και πολιτικές της επιχείρησης.
  2. Παραγωγή ενημερωτικού υλικού σχετικών με τις πράσινες ενέργειες και πολιτικές σε προσβάσιμες μορφές (έντυπα μεγάλων χαρακτήρων, εκτυπώσεις Braille, έντυπα easy to read κλπ.
  3. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού σχετικών με τις πράσινες ενέργειες και πολιτικές της επιχείρησης.
  4. Ενέργειες ενημέρωσης για τις πράσινες ενέργειες και πολιτικές της επιχείρησης, των πελατών.

  Επιλέξιμες Δαπάνες

  Οι κατηγορίες των επιλέξιμων δαπανών ως ποσοστό στον προϋπολογισμό του έργου αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα:

  Α/Α

  Κατηγορία Δαπάνης

  Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό στον προϋπολογισμό του έργου

  1

  Προμήθεια μηχανημάτων, συστημάτων,
  εξοπλισμού

  60% - 100%

  2

  Κτιριακά - διαμόρφωση χώρων ειδικές και
  βοηθητικές εγκαταστάσεις.

  0% - 20%

  3

  Πιστοποίηση, επαλήθευση, επικύρωση συστημάτων
  περιβαλλοντικής διαχείρισης κλπ.

  0% - 15%

  4

  Αμοιβές συμβούλων (εκπόνηση επενδυτικού σχεδίου, παρακολούθηση και συμβουλευτική υποστήριξη κλπ).

  0% - 6%

  5

  Ενημέρωση και προβολή.

  0% - 5%

  Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης της Πράξης.

  Πληροφορίες - Υποβολή Προτάσεων

  Οι προτάσεις το Πρόγραμμα «Πράσινος Τουρισμός» θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 1/7/2010 και μέχρι τις 10/9/2010 μέσω του διαδικτυακού τόπου www.ependyseis.gr/mis.

  Το έντυπο υποβολής όπως και όλα τα έντυπα της πρόσκλησης, οι ενδιαφερόμενοι θα τα βρίσκουν, στους παρακάτω διαδικτυακούς τόπους:

  http://www.yppo.gr/0/common/images/greentourism.jpg