•  "CYCLADES" Tourist Apartments Federation

 •  ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ "ΚΥΚΛΑΔΕΣ"

  ΕΠΙΣΗΜΗ     ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ


Home Up

 

Home
Up

Ειδικ Σμα ΕΟΤ


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Ατηση του επιχειρηματα προκειμνου περ νομικο προσπου του νομμου εκπροσπου του.
2. Το πρωττυπο (γκρι) Ειδικ Σμα.
3. Υπεθυνη Δλωση του Ν.1559/86 παρ.2, ρθρο 3 του Ν.2160/93. Σε περπτωση που δεν υπρχει καμα μεταβολ των στοιχεων της αρχικς υπεθυνης δλωσης, θα αναγρφεται στην ατηση τι ισχουν σα χουν δηλωθε κατ τη λψη του αρχικο σματος.
4. Συμφωνητικ μσθωσης θεωρημνο απ την αρμδια ΔΟΥ, εφσον πρκειται για μισθωμνη μονδα.
5. Βεβαωση της αρμδιας Νομαρχας (τμμα Υγιεινς) για τη καλ λειτουργα του αποχετευτικο συστματος (εφσον χει λξη η ισχς του) σχετικ βεβαωση του Δμου της Κοιντητας, σε περπτωση σνδεσης με το δχτυο αποχτευσης.
6. Πιστοποιητικ Πυρασφαλεας της αρμδιας οργανικς μονδας της Πυροσβεστικς υπηρεσας.
7. Αποδεικτικ φορολογικς ενημερτητας του επιχειρηματα.
8. Παρβολο 11,74 αν σμα, υπρ ΤΕΑΠΠΕΡΤ (στην Εθνικ τρπεζα στο λογαριασμ Νο 546025-54 κλδος σνταξης)
9. Παρβολο 5,87 αν δωμτιο στην ΔΟΥ στον λογ. 3741 υπρ Δημοσου και 5,87 αν δωμτιο στην Τρπεζα της Ελλδος στον λογ. 26180 υπρ ΕΟΤ.
 

Αποστλλονται στην ΠΥΤ Κυκλδων, στη Σρο. τηλ.2281081206.
--------------------------------------

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(Aρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρβεια των στοιχεων που υποβλλονται με αυτ τη δλωση μπορε
να ελεγχθε με βση το αρχεο λλων υπηρεσιν (ρθρο 9 παρ. 4 Ν.1599/1986

Προς τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ο-Η (νομα):
Επνυμο:
νομα και επνυμο πατρα:
νομα και επνυμο μητρας:
νομα και επνυμο συζγου:
Ημερομηνα γννησης:
Τπος γννησης:
Τπος κατοικας: Οδς – Αριθ. - Τ.Κ
Αριθμς δελτου ταυττητας:
-Με ατομικ μου ευθνη και γνωρζοντας τις κυρσεις που προβλπονται απ τις διατξεις της παρ.6 του ρθρου 22 του 1599/1986(3) δηλνω τι

Δεν χει γνει καμα μεταβολ απ σα αναφρονται στη λψη του αρχικο σματος.

Ημερομηνα:

O-H δηλ..

(Υπογραφ)

------------------------------------------

ΑΙΤΗΣΗ

νομα ……………………………………………………………….

Επνυμο ……………………………………………………………….

νομα πατρς ………………………………………………………..

Διεθυνση επιστολν ………………………………………………………………..

Τηλφωνα ……..………………………………………………………………………..

ΑΦΜ …………………………………….. ΔΟΥ ……………………….


Προς τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Με τη παροσα ατησ μου σας υποβλλω συνημμνα δικαιολογητικ για τη διατρηση του Ειδικο Σματος λειτουργας των ενοικιαζομνων δωματων / διαμερισμτων που χω στην οδ ……………………………..………………………., στη περιοχ ……………….…………………… της νσου ……………………….


Ο / Η αιτν / οσα

…………………………….
 


23/12/2011

Δημσια διαβολευση για το σχδιο νμου που αφορ στον τουρισμ υπαθρου, τους τουριστικος λιμνες της χρας και την αδειοδτηση των τουριστικν καταλυμτων

Ο Ελληνικς Τουρισμς, χει αποδεξει τι αποτελε βασικ πυλνα ανπτυξης της οικονομας και σταθερ πηγ θσεων εργασας. Σκοπς του ΥΠ.ΠΟ.Τ εναι να καταστε, ο δυναμικς αυτς τομας, χημα για την ξοδο απ την κρση, επαναπροσδιορζοντας κοινωνικς αξες και επιχειρηματικς πρακτικς.

Στχος εναι η ισρροπη ανπτυξη της Ελληνικς περιφρειας, με τη δημιουργα θσεων εργασας και τη στριξη της τοπικς παραγωγς, μσα απ να νο, μακροπρθεσμα ανταγωνιστικ μοντλο τουριστικς ανπτυξης, που σβεται και αναδεικνει το φυσικ και πολιτισμικ πλοτο της χρας μας.

Στο πλασιο αυτ οι προωθομενες ρυθμσεις εστιζουν σε 3 επιμρους ζητματα:

Την ανπτυξη, οργνωση και προθηση δρσεων «Τουρισμο Υπαθρου»

Τη δημιουργα νων και αξιοποηση υφιστμενων τουριστικν λιμνων

Την απλοποηση και επιτχυνση διαδικασιν αδειοδτησης και λειτουργας τουριστικν καταλυμτων

Τθεται λοιπν σε δημσια διαβολευση το σχδιο νμου, και καλονται λοι οι εμπλεκμενοι φορες του τουρισμο αλλ κθε ενδιαφερμενος, να υποβλουν τα σχλια και τις συγκεκριμνες προτσεις τους στα ζητματα που επιχειρεται να ρυθμιστον.

Διαβστε τη διαβολευση και συμμετχετε εδ http://www.opengov.gr/yppol/?p=503 μχρι τη 12η Ιανουαρου 2012.

Ακολουθον οι απψεις του Προδρου που κατατθηκαν στη Δημσια Διαβολευση για την αδειοδτηση των τουριστικν καταλυμτων

24 Δεκεμβρου 2011, 21:47 | ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

Γιατ να ζητεται «αντγραφο ποινικο μητρου γενικς χρσης, απ το οποο να προκπτει τι ο αιτν δεν χει καταδικαστε αμετκλητα για κακοργημα για κποιο απ τα πλημμελματα της κλοπς, υπεξαρεσης, απτης, εκβασης, πλαστογραφας, παραχραξης, βαρις σωματικς βλβης, παρβασης των διατξεων περ ναρκωτικν των διατξεων που αναφρονται στα θη»; Αν κποιος που χει υποπσει σε κποιο απο αυτα τα αδικματα, βρσκεται εκτος φυλακς, σημανει προφανς οτι εκπλρωσε τη ποιν του, αναμορφθηκε και μπορε να συνεχσει τη ζω του. Γιατι να μην υπρχει ση μεταχεριση;

για τη ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ, ο Πρεδρος Αντνης Καρατσος, omospondiacyclades@gmail.com, http://www.fede.gr, ΤΗΛ.2281084470.

--------------------------------------------

24 Δεκεμβρου 2011, 21:17 | ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

Να καταργηθον τα παρβολα που επ δεκαετες κατατθενται υπρ ΤΕΑΠΕΡΤ (Ταμ.Επικ.Ασφ.& Πρνοιας Ελληνικς Ραδιοφωνας – Τηλερασης & Τουρισμο). Για ποιο σκοπ κατατθενται αυτ τα χρματα;

για τη ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ, ο Πρεδρος Αντνης Καρατσος, omospondiacyclades@gmail.com, http://www.fede.gr, ΤΗΛ.2281084470.

--------------------------------------------

24 Δεκεμβρου 2011, 21:32 | ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

Μπως εναι ευκαιρα με το παρν νομοσχδιο να κατοχυρωθε το δικαωμα να χουν και τα μη κρια ξενοδοχειακ καταλματα «διακριτικ ττλο» πως χουν τα ξενοδοχεα; Στη σημεριν εποχ, εναι στρουθοκαμηλισμς να μην «βλπει» η πολιτεα τι η αγορ απαιτε λα τα καταλματα να χουν διακριτικ ττλο. Κθε επιχερηση χει δικαωμα να χει διακριτικ ττλο που κατοχυρνει στο οικεο Επιμελητριο. Γιατ τα μη κρια ξενοδοχειακ καταλματα αποτελον εξαρεση;

για τη ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ, ο Πρεδρος Αντνης Καρατσος, omospondiacyclades@gmail.com, http://www.fede.gr, ΤΗΛ.2281084470.

 


29-11-2011

Ενημρωση απ Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. 29-11-2011 Εγκκλιοι για Πολεοδομικ Τακτοποηση - Αυθαρετα και χοργηση Ε.Σ.Λ.

1. Εγκκλιος με θμα : Χοργηση Ε.Σ.Λ. σε Τουριστικ Καταλματα που χουν υπαχθε στις διατξεις του Ν.3843/10 (ΦΕΚ 62/Α/28.04.2010)

2. Εγκκλιος με θμα : Εναρμνιση Διαδικασιν για Τουριστικς Εγκαταστσεις που θα υπαχθον στον Ν.4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/21.09.2011)
 


Περ φρου μεταββασης επιχερησης:ΠΟΛ.1169 του Υπουργεου Οικονομικν20-1-2011

Δικαιολογητικ λψης Ειδικο Σματος ΕΟΤ.Διαβστε το σχετικ Νμο.

Κθε ενδιαφερμενος για λψη Ειδικο Σματος ΕΟΤ, μπορε να απευθνεται στα ΚΕΠ.


1-1-2011

Πληροφορες, νομοθεσα κλπ σχετικ με τις Τουριστικς κατοικες & επαλεις μπορετε να βρετε στην ιστοσελδα του ΕΟΤ Κυκλδων:http://www.pyt-kykladwn.gr , στη κατηγορα "Επιπλωμνες κατοικες-επαλεις".


18/11/2010

Παρταση προθεσμιν για τη καταβολ των δσεων Λειτουργικς Τακτοποησης.


7/9/2010

Υπουργεο Πολιτισμο Τουρισμο
Ελληνικς Οργανισμς Τουρισμο
Γραφεο Νομικο Συμβολου
Γ. Μαρινλης
Αθνα, 7-9-2010
Αρ. πρωτ : 91878
Προς: Διεθυνση Συντονισμο ΠΥΤ
Κοιν.: ΠΥΤ Κεντρικς Μακεδονας

Θμα : Δυναττητα δρυσης τουριστικν επιχειρσεων σε κτσματα με πολεοδομικς υπερβσεις που τακτοποιθηκαν σμφωνα με τον ν. 3843/2010

Σε απντηση του με αριθ. Πρωτ: 47/24-8-2010 υπηρεσιακο σας σημειματος σας γνωρζουμε τα ακλουθα :
1. Με το ως νω υπ. Αριθ. 47/28.9.2010 υπηρεσιακ σημεωμα, μας διαβιβζεται ερτημα της Περιφερειακς υπηρεσας τουρισμο Κεντρικς Μακεδονα, αναφορικ με θματα που γενννται μετ την ψφιση του ν. 3843/2010 . Ειδικτερα ερωτται εν, μετ την ψφιση του νω νμου :
Πρτον : Οι επιχειρηματες που εντχθηκαν στο νμο 3766/2009 δνανται να διακψουν την καταβολ των δσεων που προβλπονται στο νμο αυτ και να τακτοποιηθον καταβλλοντας τις αντστοιχες επιβαρνσεις που προβλπονται στο νμο αυτ καινα τακτοποιηθον καταβλλοντας τις αντστοιχες επιβαρνσεις που προβλπονται στο ν. 3843/2010 και σε καταφατικ περπτωση , εν η Υπηρεσα οφελει να επιστρψει σε δσεις που δη καταβλθηκαν , ενψει της γενμενης λειτουργικς τακτοποησης του ν. 3766/2009, δσεις.
Δετερον : Σε περιπτσεις
ι) Λειτουργοντος τουριστικο καταλματος (τροποποιητικ μελτη) και
ιι ) καταλματος που πιθανν θα προλθει απ μετατροπ κτιρου που θα υπαχθε στο ν. 3843/2010 και οι ιδιοκττες του ζητσουν την γκριση τροποποιητικς αρχιτεκτονικς μελτης σε πολεοδομικ αυθαρετους χρους, οι οποοι μως υπχθησαν στο ν. 3843/2010.
γ ) ανκληση αφαρεσης αυτο για οποιονδποτε λγο που λειτουργον με ΕΣΛ το οποο δεν καλπτει το σνολο της υφιστμενης κατστασης του καταλματος χορηγεται ΕΣΛ, εφσον οι ιδιοκττες οι εκμεταλλευμενοι αυτ, υποβλλουν, εντς προθεσμας ξι μηνν απ της δημοσιεσεως του παρντος νμου , ατηση χοργησης του σματος με τα κατωτρω προβλεπμενα δικαιολογητικ.
Δ ) Για την χοργηση του ειδικο σματος λειτουργας, σμφωνα με τους παραπνω ρους και προποθσεις, επιβλλεται με δσεις κατπιν υπουργικς απφασης τλος λειτουργικς τακτοποησης, το οποο εισπρττεται απ τον ΕΟΤ και το ψος του οποου προσδιορζεται ως ακολοθως :
2. Στο ρθρο (α) 5 παρ. 1 και 6 και (β) 6 παρ.1 του ν. 3843/2010 (ΦΕΚ Α 62) ορζεται τι :
«5.1. α Επιτρπεται μετ την καταβολ ειδικο προστμου η διατρηση για σαρντα (40) χρνια ημιπαθριων χρων, καθς και χρων που βρσκονται μσα στον εγκεκριμνο κτιριακ γκο βσει της οικοδομικς του δειας, η οποα εκδθηκε αναθεωρθηκε ως 2.7.2009 και χουν μετατραπε σε χρους κριας χρσης καθÙ υπρβαση των ρων και περιορισμν δμησης του ακιντου και σμφωνα με τις προποθσεις , τους ρους και τη διαδικασα που ορζονται στα ρθρα 5-7 εφσον η χρση τους δεν απαγορεεται απ τις πολεοδομικς διατξεις για τις χρσεις γης που ισχουν στην περιοχ του ακιντου.
β ) Δεν υπγονται στις διατξεις του παρντος ρθρου τα εκτς σχεδου πλεως εκτς ορων οικισμν κτρια που προβλπονται στην περπτωση α, τα οποα βρσκονται σε ρματα, σε βιτοπους , στον αιγιαλ την παραλα, σε δση, σε δασικς και αναδασωτες εκτσεις, καθς και σε αρχαιολογικος χρους και ιστορικος τπους. Δεν υπγονται επσης τα κτρια που εναι αρχαα νετερα μνημεα, σμφωνα με τις διατξεις ως διατηρητα κτρια, κατ το μρος που οι χροι που ορζονται στην περπτωση σε αλλοινουν τα στοιχεα, για τα οποα κηρχθηκαν τα κτρια αυτ ως διατηρητα.
6. Με την υποβολ λων των δικαιολογητικν που προβλπονται στο ρθρο αυτ αναστλλεται η επιβολ προστμων και κθε διαδικασα επιβολς κυρσεων, που αφορον τους χρους που προβλπονται στην παρ. 1 του παρντος ρθρου με τα δκτυα κοινς ωφλειας μετ την καταβολ τουλχιστον της πρτης δσης του ειδικο προστμου που ορζεται στο επμενο ρθρο».
6.1. Ο ιδιοκττης του χρου που διατηρεται σμφωνα με το ρθρο 5 , καταβλλει ειδικ πρστιμο, το οποο εναι σο με το ποσοστ της αξας των χρων που προβλπονται στην παρ. 1 του ρθρου 5, πως η αξα αυτ υπολογζεται με βση το εμβαδν του χρου επ την τιμ ζνης που ισχει στην περιοχ του κτιρου, ανεξαρττως της χρσης αυτο και σμφωνα με το σστημα αντικειμενικν αξιν του υπουργεου Οικονομικν κατ τον χρνο υποβολς της ατησης, πως το ποσοστ αυτ αν κατηγορα ορζεται στον παρακτω πνακα ....».
3. Στο ρθρο 34 του ν. 3498/2006 (ΦΕΚ Α 230) ορζεται τι :
«Το ειδικ σμα λειτουργας των τουριστικν καταλυμτων χορηγεται εφπαξ. Για την χοργηση του απ τις αρμδιες υπηρεσες του ΕΟΤ, απαιτεται α) Για λα τα τουριστικ καταλματα , ατηση του επιχειρηματα του νμιμου εκπροσπου σε περπτωση νομικο προσπου συνοδευμενη απ τα παρακτω δικαιολογητικ. Αα) Οικοδομικ δεια α.β) Πιστοποιητικ πυρασφλειας που να καλπτει το σνολο της εγκατστασης . για την χοργηση του πιστοποιητικο υποβλλεται στην οικεα πυροσβεστικ υπηρεσα, μελτη πυροπροστασας για μεν τα υφιστμενα κατ την δημοσευση του παρντος νμου καταλματα , σμφωνα με τις διατξεις του κεφαλαου ΒÙ του π.δ. 71/1988 (ΦΕΚ 32Α0, για εκενα δε για τα οποα πρκειται να εκδοθε οικοδομικ δεια, μετ την δημοσευση του παρντος σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 6 του π.δ.71/1988 α.γ)γκριση περιβαλλοντικν ρων, σμφωνα με την εκστοτε ισχουσα νομοθεσα. α.δ) Βεβαωση καλς λειτουργας του αποχετευτικο συστματος του καταλματος απ την διεθυνση Υγιεινς τςη οικεας Νομαρχιακς Αυτοδιοκησης βεβαωση σνδεσης με το αποχετευτικ δκτυο του δμου απ τον οικεο ΟΤΑ α.ε) Αντγραφο ποινικο μητρου τπου (β) του φυσικο προσπου του νμιμου εκπροσπου της εταιρεας. Β. Για τα κρια ξενοδοχειακ καταλματα και κμπινγκ επιπλον : β.α.) βεβαωση του ΞΕΕ περ ενημερτητας των προς αυτ υποχρεσεων με αναφορ στη νομικ μορφ της επιχερησης β.β) Τα απαιτομενα δικαιολογητικ για την γκριση διορισμο διευθυντ , πως αυτ καθορζονται με απφαση του Υπουργο Τουριστικς Ανπτυξης , η οποα δημοσιεεται στην Εφημερδα της Κυβερνσεως
Ιιι ) Ως προς το πρτο ερτημα , η γνμη του γραφεου μας ταυτζεται με τη γνμη της Υπηρεσας, τι δηλαδ απ τις παραπνω διατξεις , προκπτει τι αυτς ρυθμζουν εντελς διαφορετικ μεταξ τους θματα και συνεχς η υπαγωγ ενς τουριστικο καταλματος στις διατξεις του ν. 3766/2009, ο οποος ρυθμζει θματα λειτουργικς και μνον τακτοποησης των τουριστικν καταλυμτων , δεν χει σχση με την ρθμιση του ν. 3843/2010, η οποα αφορ σε πολεοδομικς ρυθμσεις και ειδικτερα στη διατρηση για 40 χρνια.
Κατ συνπεια , η γνμη μας εναι τι :
α) Οι επιχειρηματες που εντθηκαν στο νμο 3766/2009 δεν χουν την δυναττητα να διακψουν την καταβολ των δσεων που προβλπονται στο νμο αυτ εκ του λγου τι ενδεχομνως, υπχθησαν και στη ρθμιση του ν. 3843/2010, εντεθεν οφελουν να συνεχσουν την καταβολ των καθορισμνων δσεων και επιβαρνσεων που προβλπονται σε αυτν, προκειμνου να τακτοποιηθον λειτουργικ κατ τις διατξεις του ν. 3766/2009. Εν διακοπε εκ μρους των επιχειρηματιν η καταβολ των δσεων που καθορστηκαν για την υπαγωγ τους στο ν. 3766/2009, χουμε την ποψη τι αυτο παουν να υπγονται στο καθεστς του ν. 3766/2009 και χνουν την δυναττητα της λειτουργικς τακτοποησης του τουριστικο τους καταλματος.
β) Η Υπηρεσα σε περπτωση που οι επιχειρηματες , που δη υπχθησαν στη ρθμιση του ν. 3766/2009 υπαχθον στη συνχεια στη ρθμιση του ν. 3843/2010 δεν οφελει να επιστρψει σε αυτος τις δη καταβληθεσες δυνμει του ν. 3766/2009 δσεις για την λειτουργικ τακτοποηση, καθσον, πως σας χουμε γνωρσει και στην πρσφατη υπ. Αριθ. 91698/24.6.2010 γνωμοδτηση του γραφεου μας, η διαδικασα τακτοποησης του νμου 3766/2009 εναι αυτοτελς και ανεξρτητη οποιασδποτε λλης διαδικασας τακτοποησης των καταλυμτων τους, που προβλεπαν προσχουσες διατξεις (ως αυτς των ν. 2160/1993,2741/1999,2919/2001), τοτο δε ισχει καις ε σχση με τις διατξεις του ν. 3843/2010, οι οποες ρυθμζουν αποκλειστικ και μνον πολεοδομικ θματα
ιv ) Ως προς το δετερο τιθμενο ερτημα , η γνμη μας χει ως εξς :
Με την παραπνω διταξη του ρθρου 5 του ν. 3843/2010, προβλπεται τι :
1. επιστρφεται η διατρηση για 40 χρνια
α) ημιυπαθριων χρων , καθς και
β) χρων που βρσκονται στο υπγειο, ισγειο λλη στθμη του κτιρου.

2. Οι παραπνω χροι πρπει :
α) Να βρσκονται μσα στον εγκεκριμνο κτιριακ γκο βσει της οικοδομικς του δειας.
β) η οποα εκδθηκε αναθεωρθηκε ως 2.7.2009 και
γ) χουν μετατραπε σε χρους κριας χρσης καθÙ υπρβαση των ρων και περιορισμν δμησης του ακιντου

3. Αναγκαα επσης προπθεση εναι οι χροι αυτο να χουν χρση που δεν απαγορεεται απ τις πολεοδομικς διατξεις για τις χρσεις γης που ισχουν στην περιοχ του ακιντου
4. Περαιτρω δεν υπγονται στην παραπνω ρθμιση
Α) Τα εκτς πλεως εκτς ορων οικισμν κτρια που προβλπονται στην αμσως πιο πριν περπτωση αÙ της ιδας παραγρφου του ρθρου 5, τα οποα βρσκονται σε ρματα, σε βιτοπους , στον αιγιαλ την παραλα , σε δση, σε δασικς και αναδασωτες εκτσεις, καθς και σε αρχαιολογικος χρους και ιστορικος τπους.
Β) τα κτρια που εναι αρχαα νετερα μνημεα, σμφωνα με τις διατξεις του ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153 Α), καθς και
Γ) Τα κηρυγμνα σμφωνα με τις ισχουσες διατξεις ως διατηρητα κτρια, κατ μρος που οι χροι που ορζονται στην αμσως πιο πριν περπτωση αÙ αλλοινουν τα στοιχεα, για τα οποα κηρχθηκαν τα κτρια αυτ ως διατηρητα.

Ενψει των ανωτρω η γνμη μας χει ως εξς :
Η ρθμιση του ρθρου 5 του ν. 3843/2010, δεν συνιστ οριστικ τακτοποηση της υφιστμενης πολεοδομικς παρατυπας , εφσον δεν αρει το πολεοδομικς μη σννομο της οικοδομς, αλλ απλς επιτρπει την διατρηση αυτς και τοτο για περιορισμνο χρονικ διστημα των 40 ετν.
χοντας τον χαρακτρα αυτ , η ρθμιση του ρθρου 5 του ν. 3843/2010 , δεν υποκαθιστ την οικοδομικ δεια αλλ ανχεται απλς την διατρηση μιας οικοδομικς η οποα προφανς δεν χει κτισθε σμφωνα με την πολεοδομικ νομοθεσα, η διατρηση δε αυτ γνεται για συγκεκριμνο χρονικ διστημα και μνον.
Υπ την ννοια αυτ , οι παραπνω χροι εξακολουθον να εναι αυθαρετοι, και ως τοιοτοι, κατ την γνμη μας, θα πρπει να εξακολουθον να αντιμετωπζονται απ την υπηρεσα.
περαιτρω για μεν τα υπαγμενα στις διατξεις του ν. 3766/2009 τουριστικ καταλματα σε περπτωση που στερονται του ΕΣΛ, προβλπονται οι ροι και προποθσεις εφαρμογς της λειτουργικς τους τακτοποησης .
Τλος για τις εφεξς υποβαλλμενες προς γκριση μελτες , τοι για τουριστικ καταλματα τα οποα δεν υπγονται στη ρθμιση του ν. 3766/2009 η τυχν υπαγωγ τους στις διατξεις του ν. 3843/2010, δεν ασκε κατ την γνμη μας επιρρο. Επισημανεται επσης τι αναγκαα προπθεση για την χοργηση του ειδικο σματος λειτουργας , σμφωνα με την παραπνω διταξη του ρθρου 34 του ν. 3849/2006, εναι η παρξη οικοδομικς δειας .
Οι νω μελτες θα κρνονται με κριτρια εν πληρον χι τις τεχνικς και λειτουργικς προδιαγραφς που ορζονται στο π.δ. 43/2002 (ΦΕΚ Α 43)Ù «κατταξη των κριων ξενοδοχειακν καταλυμτων σε κατηγορες με σστημα αστρων και τεχνικς προδιαγραφς αυτν» και το π.δ. 337/2000 (ΦΕκ Α 28) «Κατταξη των ενοικιαζομνων επιπλωμνων διαμερισμτων σε κατηγορες με το σστημα των κλειδιν»
 Νος νμος για τη τακτοποηση των παρνομων καταλυμτων:

Ν.3766/2009: Λειτουργικ τακτοποηση τουριστικν καταλυμτων.


Για την κδοση νου Ειδικο Σματος Λειτουργας, τα απαιτομενα δικαιολογητικ σμφωνα με τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ την 10/2/2009 εναι:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ / ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

· ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ:(Μκονος, Προς: ευρτερη περιοχ οικισμο Παροικις και Νουσας, Σφνος: Απολλωνα (Πλατς Γιαλς – Χρυσοπηγ), Σαντορνη: Περιοχ κλπου Καλντρας, το σνολο του οικισμο Οας, καθς και τα ρια οικισμο Καμαρου και Περσσας) –[Απφαση Υφυπ. Αριθ. 2647 ΥΠΕΘΟ 538866/ΕΙΔ. 135/ΕΟΤ (ΦΕΚ 797/1986)], οι ελχιστες υποχρεωτικς απαιτσεις (τεχνικς προδιαγραφς) και τα βαθμολογομενα  κριτρια αξιολγησης-κατταξης αντιστοιχον σε 4 κλειδι.

· ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, οι ελχιστες υποχρεωτικς απαιτσεις (τεχνικς προδιαγραφς) και τα βαθμολογομενα  κριτρια αξιολγησης - κατταξης εναι 4 κλειδιν και 3 κλειδιν αντιστοχως.

ΣΤΑΔΙΟ 1Ο  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

1)        Ατηση του επιχειρηματα για τον λεγχο καταλληλτητας οικοπδου και αρχιτεκτονικν σχεδων του καταλματος, η οποα θα περιχει πλρη στοιχεα του Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ..

2)        Αντγραφο συμβολαου ιδιοκτησας του ακιντου επικυρωμνο αντγραφο της σμβασης του ττλου, βσει των οποων ο αιτν χει την εκμετλλευση του καταλματος.

3)        Φκελος Σχεδων ο οποος περιλαμβνει:

·       Γενικ τοπογραφικ απσπασμα χρτη της ευρτερης περιοχς.

·       Τοπογραφικ διγραμμα του οικοπδου / γηπδου.

·       Η οικοδομικ δεια καθς και τα αρχιτεκτονικ σχδια της δειας θεωρημνα απ το οικεο Πολεοδομικ Γραφεο βεβαωση της Πολεοδομας περ νομιμοποησης του ακιντου μαζ με τα θεωρημνα σχδια που την συνοδεουν.

·       Δο σειρς των Αρχ. Σχεδων της οικοδομικς δειας, προσαρμοσμνων στις ελχιστες υποχρεωτικς απαιτσεις του Π.Δ. 337/ 2000 (ΦΕΚ 281Α/2000).

4)      Τεχνικ κθεση, θσεως, κτασης, υπρχουσας υποδομς και περιγραφ του ευρτερου περιβλλοντος του οικοπδου/γηπδου.

5)      Φωτογραφικ τεκμηρωση του γηπδου (σε περπτωση υφιστμενου κτιρου φωτογραφικ τεκμηρωση ολκληρου του ακιντου απ διαφορετικ σημεα λψης εξωτερικ-εσωτερικ). Οι φωτογραφες θα πρπει να εναι υπογεγραμμνες απ Μηχανικ, να φρουν ημερομηνα λψης και να αναγρφονται σÙ αυτς τα στοιχεα του ιδιοκττη του οικοπδου.

6)        Βεβαωση υδροδτησης απ τον φορα υδροδτησης και σε ποστητα που να καλπτει τις ανγκες του καταλματος.

7)        Αξιολγηση – κατταξη σε κατηγορα κλειδιν του καταλματος με την  υποβολ των προβλεπμενων πινκων, με τις ελχιστες υποχρεωτικς απαιτσεις εξοπλισμο και υπηρεσιν και τα βαθμολογομενα κριτρια (μρια) κατταξης, συνοδευμενα απ υπεθυνες δηλσεις του επιχειρηματα και μηχανικο και υπογεγραμμνα σε λες τις σελδες και απ τους δο.

8)        Σε περπτωση ενοικιαζμενων διαμερισμτων, υπεθυνη δλωση του επιχειρηματα, στην οποα θα δηλνει τη βοληση του μη να εκμισθνει κλνες σε τυχν υπρχοντες χρους καθιστικν.

9)        Για την γκριση αρχιτεκτονικς μελτης καταβολ παραβλων α) υπρ Ε.Ο.Τ., ποσ 3 ευρ αν κλνη, που καταβλλεται στην Τρπεζα Ελλδος λογαριασμς. 26180 υπρ Ε.Ο.Τ. β) υπρ του ΤΕΑΠΠΕΡΤΤ ποσ 30 ευρ αν επιχερηση που καταβλλεται στην Εθνικ Τρπεζα λογαριασμς 546025/54.

ΣΤΑΔΙΟ 2Ο  ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

1)       Ατηση του επιχειρηματα για την κδοση του ειδικο σματος λειτουργας.

2)        Πιστοποιητικ πυρασφλειας που να καλπτει το σνολο της υφιστμενης κτιριακς εγκατστασης.

3)      Βεβαωση καλς λειτουργας του αποχετευτικο συστματος απ τον αρμδιο δημσιο φορα (Δ/ση) Υγιεινς Ο.Τ.Α.). Σε περπτωση σνδεσης του κτιρου με το Δημοτικ σστημα αποχτευσης, βεβαωση του Δμου.

4)      Αντγραφο ποινικο μητρου τπου Β του επιχειρηματα του νμιμου εκπροσπου της εταιρας, εν πρκειται για νομικ πρσωπο, αντγραφο και των δο ψεων της αστυνομικς ταυττητας του επιχειρηματα, για την αυτεπγγελτη αναζτηση του απ την Υπηρεσα μας.

5)      Παρβολο για την χοργηση ειδικο σματος ποσο 5,87 ευρ αν δωμτιο, που καταβλλεται στην Τρπεζα Ελλδος λογαριασμς 26180 υπρ Ε.Ο.Τ. και ποσο 5,87 ευρ αν δωμτιο, που καταβλλεται σε Δ.ΟΥ. λογαριασμς 3741.

6)      Παρβολο υπρ του ΤΕΑΠΠΕΡΤΤ συνολικο ποσο 11,74 ευρ. Το παρβολο καταβλλεται στην Εθνικ Τρπεζα λογαριασμς 546025/54.

7)      Αποδεικτικ φορολογικς ενημερτητας του επιχειρηματα.


1/7/2008

Σμφωνα με τη Περιφερειακ Υπηρεσα Τουρισμο Κυκλδων, τα δικαιολογητικ για την ανανωση Ειδικο Σματος Επιχερησης Ενοικιαζομνων Δωματων - Διαμερισμτων εναι τα παρακτω:

 1. Ατηση επιχειρηματα
 2. Πυρασφλεια
 3. Αποχτευση
 4. Αντγραφο Ειδικο Σματος Λειτουργας
 5. Παρβολο 11,74 υπρ ΤΕΑΠΕΡΤΤ, στην Εθνικ Τρπεζα, στο λογαριασμ 546025/54
 6. Παρβολο 5,87 αν δωμτιο, υπρ Δημοσου, σε ΔΟΥ, στο λογαριασμ 3741.
 7. Παρβολο 5,87 αν δωμτιο, υπρ ΕΟΤ, στη Τρπεζα Ελλδος, στο λογαριασμ 0024-261800 (ΙΒΑΝ: GR14 0100 0240 0000 0000 0261 800)
 8. Φορολογικ ενημερτητα
 9. Μοριοδτηση (εφσον το παλι Ειδικ Σμα δεν εναι σε ΚΛΕΙΔΙΑ)

1/3/2007

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ & ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

Σμφωνα με την 217/31-1-2007 ΕΓΚΥΚΛΙΟ του ΕΟΤ, με ΘΕΜΑ : Εφαρμογ του Ν. 3498/2006 ως προς τις ρυθμσεις, τα απαιτομενα δικαιολογητικ και την ισχ των ειδικν σημτων των Τουριστικν Καταλυμτων.

Στον Ν. 3498/2006 "Ανπτυξη Ιαματικο Τουρισμο και λοιπς διατξεις" περιλαμβνονται ρυθμσεις που αφορον την χοργηση του ειδικο σματος λειτουργας των τουριστικν καταλυμτων (ρθρο 34), την νταξη των οργανωμνων τουριστικν κατασκηνσεων στα κρια καταλματα (ρθρο 35) και τα κατατιθμενα παρβολα (ρθρο 32). Για την ομοιμορφη εφαρμογ των ανωτρω διατξεων και την ενημρωση των επιχειρσεων διευκρινζονται τα ακλουθα:

ΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Για την χοργηση   για πρτη φορ ειδικο σματος λειτουργας σε Τουριστικ κατλυμα υποβλλονται στην αρμδια ΠΥΤ τα κατωτρω δικαιολογητικ, πως ορζονται   στο        ρθρο  34,   με  ατηση  του  επιχειρηματα     του  νομμου εκπροσπου σε περπτωση νομικο προσπου:

 1. οικοδομικ δεια
 2. Πιστοποιητικ πυρασφλειας που να καλπτει το σνολο της εγκατστασης.
 3. Βεβαωση καλς λειτουργας του αποχετευτικο συστματος του καταλματος απ τη Διεθυνση Υγιεινς της οικεας Νομαρχιακς Αυτοδιοκησης βεβαωση σνδεσης με το αποχετευτικ δκτυο του δμου απ τον οικεο Ο.Τ.Α.

Πλον αυτν, υποβλλονται:

α. Τα προβλεπμενα απ τις κεμενες διατξεις παρβολα υπρ Δημοσου ,ΕΟΤ και ΤΕΑΠΠΕΡΤΤ πως ορζεται στην παργραφο 3 του ρθρου 32 και χει διευκρινισθε με την υπ'   αριθ.  514907/16-10-06    Εγκκλιο Γενικο Γραμματα ΕΟΤ.

β.   Βεβαωση ναρξης εργασιν απ την οικεα Δ.Ο.Υ, της επιχερησης ως επσημο στοιχεο για την αναγραφ του ΑΦΜ και της Δ.Ο.Υ. της επιχερησης επ του εκδιδομνου ειδικο σματος λειτουργας σμφωνα με την παραγρ, 3 του   ρθρου 3 του Ν.2160/93.

γ.   Στην  περπτωση  που  η  επιχερηση  εναι  νομικ  πρσωπο (εταιρεα) κατατθενται   τα   στοιχεα   που   προσδιορζουν   την   νομικ   μορφ   της Επιχερησης,   την  ακριβ   επωνυμα   και  τον  εκπρσωπο   αυτς,   δηλαδ καταστατικ ως και πρακτικ ΔΣ επ ανωνμου εταιρεας που ορζει τον εκπρσωπο αυτς, στε να γνουν οι σχετικς αναγραφς επ του ειδικο σματος λειτουργας.

δ.   Στην περπτωση που το κατλυμα εναι μισθωμνο κατατθεται οπ τον αιτοντα επιχειρηματα   -   μισθωτ   το   σχετικ   μισθωτριο   γγραφο θεωρημνο   οπ την οικεο Δ.Ο.Υ., ως νομιμοποιητικ στοιχεο της ατησης αυτο. 

Το ειδικ σμα λειτουργας τουριστικο καταλματος εκδδεται εφπαξ και εναι αορστου ισχος. Τοτο συνεπγεται τι ισχει μχρι την κδοση απφασης ανκλησης αυτο. Υποχρωση ανανωσης δικαιολογητικν αν πενταετα σε λλα τακτ χρονικ διαστματα δεν προβλπεται. σον αφορ μως το πιστοποιητικ του ρθρου 34 τα οποα εκδδονται με περιορισμνη χρονικ ισχ, δηλαδ το πιστοποιητικ πυρασφλειας και την βεβαωση καλς λειτουργας του αποχετευτικο συστματος, αυτ θα πρπει να ανανενονται στην λξη τους με ευθνη της επιχερησης. Επ του ειδικο σματος θα αναγρφεται η ακλουθη σημεωση: «Τα δικαιολογητικ που χουν ορισμνη χρονικ ισχ, ανανενονται στην λξη τους με ευθνη της επιχερησης». Ευνητο εναι τι η ισχς των ανωτρω δικαιολογητικν θα παρακολουθεται και απ την Υπηρεσα και θα γνονται οι ανλογες ενργειες.

σον αφορ τα ειδικ σματα λειτουργας λων των καταλυμτων που χουν εκδοθε, πριν την ναρξη ισχος του Ν. 3498/2006 στα οποα αναγρφεται ημερομηνα λξης δικαιολογητικν, οι επιχειρσεις υποχρεονται κατ την ημερομηνα λξης αυτν να υποβλουν μνον σα εκ των πιστοποιητικν του ρθρου 34 δεν βρσκονται σε ισχ καθς και τα προβλεπμενα παρβολα προκειμνου να επανεκδοθε το ειδικ σμα λειτουργας καθ' ον τρπο αναφρθηκε ανωτρω.

Σε περπτωση τροποποησης του ειδικο σματος λγω μεταβολς στοιχεων αυτο (π.χ. τροποποηση της επωνυμας της εταιρεας, αλλαγ εκπροσπου, μεταβολ δυναμικτητας κτλ) υποβλλονται κατ περπτωση το δικαιολογητικ που αφορον την μεταβολ και πντοτε εντς των πλαισων του ρθρου 34 και των διευκρινσεων της παροσας.

Παρβολα δεν υποβλλονται εκτς της περπτωσης αξησης της δυναμικτητας οπτε κατατθενται παρβολα που αντιστοιχον στα προστιθμενα δωμτια.

Στην περπτωση αλλαγς επιχειρηματα υποβλλονται τα δικαιολογητικ που αφορον την να επιχερηση και τα προβλεπμενα παρβολα και εκδδεται νο ειδικ σμα λειτουργας.

Τα διοικητικ πρστιμα, που επιβλλονται σε επιχειρσεις Τουριστικν καταλυμτων αλλ και γενικ σε λες τις Τουριστικς επιχειρσεις, αποτελον πρους με δικαιοχο τον ΕΟΤ κατ 50% και το Ελληνικ Δημσιο κατ 50%. Οι επιχειρηματες θα καλονται να εξοφλσουν το πρστιμο στον ΕΟΤ και η Δ/νση Οικονομικν Υπηρεσιν θα αποδδει το 50% του ποσο στο Ελληνικ Δημσιο στον κωδικ 3739.

Σε περπτωση βεβαωσης του ποσο στην οικεα Δ.Ο,Υ,, το 50% του ποσο θα βεβαινεται υπρ του Ελληνικο Δημοσου στον κωδικ 3739 και το 50% υπρ του ΕΟΤ στον ΚΑΕ 82.175,

Σχετικ γγραφα:


Με την απ 26/9/2003εγκκλιο Τ/11362 της Γενικς Γραμματεας Τουρισμο, "Ορζεται η 28/2/2004 καταληκτικ ημερομηνα για την υποβολ των συμπληρωματικν δικαιολογητικν στις αρμδιες Δ/σεις Τουρισμο των Περιφερειν, για τους επιχειρηματες τουριστικν καταλυμτων οι οποοι υπβαλαν αιτσεις με ελλιπ δικαιολογητικ, σμφωνα με την παργραφο 5 του ρθρου 21 του Ν.2741/99 πως συμπληρθηκε με τη παργραφο 8 του ρθρου 24 του Ν.2919 και που εν κλθηκαν να τα προσκομσουν, δεν μπρεσαν να ανταποκριθον.


Απφαση με αρ. πρωτοκ. Τ/185 της 5-1-2004, του υφυπουργο Ανπτυξης: Τροποποηση της υπ' αρ. Τ/7429/16.7.03 (ΦΕΚ 1123/8/8.8.03) απφασης

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τροποποιομε την υπ' αρ. Τ/74129/16.7.03(ΦΕΚ 1123/8/8.8.03) Απφαση Υφυπουργο Ανπτυξης και επιτρπουμε την δρυση και τη χοργηση Ειδικο Σματος Λειτουργας νων Ενοικιαζομνων Επιπλωμνων Δωματων / Διαμερισμτων (ΕΕΔΔ), πραν των τεσσρων κλειδιν και σε:

α) καταλματα που πληρον τα βαθμολογομενα κριτρια κατηγορας τριν (3) κλειδιv.

β} καταλματα που ιδρονται σε υψμετρο νω των 900 μτρων και πληρον βαθμολογομενα κριτρια κατηγορας δο (2) κλειδιν.

Προπθεση για τα ανωτρω εναι, τι θα τηρηθον οι «ελχιστες υποχρεωτικς απαιτσεις εξοπλισμο και υπηρεσιν για λες τις κατηγορες κλειδιν», καθς και οι «ελχιστες υποχρεωτικς απαιτσεις της κατηγορας των τεσσρων κλειδιν»,

Το ειδικ σμα λειτουργας που θα λαμβνουν τα καταλματα αυτ θα εναι της κατηγορας των τριν (3) και δο (2) κλειδιν αντστοιχα,

2. Κατ τα λοιπ ισχει η υπ' αρ. ΤΠ429/16.7.2003(ΦΕΚ1123/Β/8,8.03) Απφαση.

3. Η παροσα Απφαση να δημοσιευθε στην Εφημερδα της Κυβρνησης,

ο υφυπουργς Ανπτυξης  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓEΩΡΓΑKOΠΟΥΛΟΣ


Απ 16/7/2003 επιτρπεται η δρυση επιχειρσεων Ενοικιαζομνων δωματων διαμερισμτων κατηγορας 4ων ΚΛΕΙΔΙΩΝ, σμφωνα με τηνΑπφαση Τ/7429 του Υφυπουργο Ανπτυξης.